مزایده لوله و مخازن، اتصالات پلی اتیلن و فولادی، قطعات اصلی و یدکی ایستگاه و ... - آگهی 9256

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده شماره 97/1/گ 53
شماره مجوز 458-1397 
کد فراخوان در پایگاه ملی مناقصات 3.159.581
نشانی: کرمانشاه، میدان آزادی، ابتدای بلوار شهید بهشتی تلفن 38225644-083
ب . موضوع فروش 203 قلم کالای مازاد موجودی مستمر و موجودی پروژه در قالب 6 دسته به شرح ذیل 
1. لوله و مخازن  2. اتصالات پلی اتیلن   3. شیرآلات   4. اتصالات فولادی  5. قطعات اصلی و یدکی ایستگاه   6. متفرقه 
ج. انواع و مبالغ تضمین 
ضمانتنامه بانکی - ضمانتنامه از موسسات اعتباری غیر بانکی / - نقد 
توجه: وجه نقد به حساب جاری شماره 1804044260 بانک تجارت شعبه شهید بهشتی 18040 به نام شرکت گاز استان کرمانشاه واریز گردد 
مبلغ تضمین شرکت در مزایده اقلام دسته یک 50.000.000 ریال 
مبلغ تضمین شرکت در مزایده اقلام دسته دو 70.000.000 ریال 
مبلغ تضمین شرکت در مزایده اقلام دسته سه 20.000.000 ریال 
مبلغ تضمین شرکت در مزایده اقلام دسته چهار 400.000.000 ریال 
مبلغ تضمین شرکت در مزایده اقلام دسته پنج 50.000.000 ریال
مبلغ تضمین شرکت در مزایده اقلام دسته شش 60.000.000 ریال
د: شرایط مزایده گر: توانایی تهیه و تسلیم ضمانتنامه 
محل و زمان درخواست کتبی، دریافت اسناد، زمان بازدید، تحویل پیشنهاد، گشایش پاکات و تحویل کالا 
1. دریافت اسناد مزایده محل: امور پیمانهای شرکت گاز استان زمان تا ساعت 14 تاریخ 97.02.15
2. زمان بازدید از ساعت 8 الی 14 از تاریخ 97.02.18 تا تاریخ 97.02.19 
3. تحویل پاکات پیشنهاد/ مالی/ تضمینی محل : حراست شرکت  گاز استان زمان تا ساعت 9 تاریخ 97.02.25
4. گشایش پاکات پیشنهاد/ مالی/ تضمینی محل: سالن جلسات شرکت گاز استان کرمان زمان 9:30 تاریخ 97.02.25 
5. تحویل کالا محل: انبار کالای شرکت گاز استان 
و. سایر توضیحات 
1. وجه کالای مزایده نقدا دریافت میگردد و هرگونه مالیات عوارض و هزینه حمل کالا و نظایر آن طبق قوانین و مقررات برعهده خریدار است.
2. درج شماره و تاریخ دعوت نامه شرکت در مزایده بر روی پاکات ارسالی الزامی است.
3. به پیشنهادات فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطللقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
4. سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج می باشد.

روابط عمومی شرکت گاز استان کرمانشاه

ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی