مزایده مزاید بشکه روغن صنعتی، ضایعات فلزی و پلی اتیلن، اتصالات پلی اتیلن و ... - آگهی 9251

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی
شماره مجوز : 467/1396 نوبت اول 
شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد در نظر دارد اقلام مازاد و اسقاط شامل اتصالات پلی اتیلن رده PE-80 فیلم ها و نوارهای رادیوگرافی، تعداد 25 بشکه روغن صنعتی و ضایعات فلزی و پلی اتیلن خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان شرکت در مزایده می توانند یک هفته پس از تاریخ درج آگهی نوبت دوم جهت دریافت اسناد مزایده و ترتیب بازدید از اقلام مورد اشاره به نشانی یاسوج، خیابان مطهری، انتهای خیابان مومن، شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد مراجعه نمایند.
مهلت دریافت اسناد 97.02.22 لغایت 97.02.26
مهلت تحویل اسناد: پایان وقت اداری 97.03.05
تاریخ بازگشایی پاکات ساعت 10 صبح مورخ 97.03.06 
ضمنا آگهی این مزایده در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات ies.mporg.ir قابل مشاهده می باشد.
تلفن امور پیمانها 33336277-074
نوبت اول: سه شنبه 97.02.11   نوبت دوم: 97.02.15 
شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد

ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی