مزایده ضایعات آهن قراضه  - آگهی 9217

منقضی شده
شرح آگهی :

شهرداری لیکک در نظر دارد در اردیبهشت ماه سال 1397 حدود 25 هزار کیلوگرم ضایعات آهن قراضه خود را از طریق مزایده به فروش برساند. 
1- مبلغ برآورد اولیه 375.000.000 ریال
2- موضوع فروش حدود 25000 کیلوگرم ضایعات اهن قراضه
3- مدت زمان 10 روز کاری
4- تاریخ تحویل اسناد مناقصه از تاریخ نشر آگهی در روزنامه تا تاریخ 97.2.11
5- آخرین مهلت قبول پیشنهادات تا آخر وقت اداری روز یکشنبه مورخ 97.2.23
6- تاریخ بازگشایی پاکات روز دوشنبه مورخ 97.2.24 راس ساعت 15 در شهرداری لیلک
7- مبلغ دریافت اسناد 500000 ریال واریز به حساب شماره 41912010028679435301 نزد پست بانک شعبه لیکک به نام شهردرای لیکک
8- شهرداری چنانچه متوجه تبانی یا خرید اسناد مزایده توسط شرکت هایی گردد طبق صلاحدید نسبت به رد یا ابطال مزایده اقدام خواهد نمود سایر اطلاعات در اسناد مزایده قید گردیده است.

ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی