مزایده یک دستگاه مینی بوس اویکو - آگهی 9207

منقضی شده
شرح آگهی :

شهرداری خاتون در نظر دارد به استناد بند 1 مصوبه شماره 23 مورخ  97.1.19 شورای اسلامی شهر خاتون آباد یک دستگاه مینی بوس اویکو را از طریق مزایده ی عمومی با قیمت پایه ی کارشناسی 780.000.000 ریال به فروش برساند لذا از متقاضیاتی که قصد شرکت در مزایده را دارند دعوت می شود پس از درج آگهی نوبت دوم جهت بازدید از مینی بوس مذکور و دریافت اسناد شرکت در مزایده به شهرداری خاتون آباد قسمت دبیرخانه مراجعه نمایند 
1- مدت قبول پیشنهادات از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم 10 روز می باشد.
2- تضمین سپرده شرکت در مزایده 5 درصد قیمت پیشنهادی بصورت ضمانتنامه بانکی 
3- چنانچه برنده مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشود به ترتیب سپرده آنها ضبط خواهد شد.
4- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
5- هزینه درج آگهی به عهده برنده ی مزایده می باشد.
مخمد مهدی ابراهیمی -شهردار خاتون آباد

ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی