مزایده 51 دستگاه اتوبوس فرسوده (45 دستگاه شهاب تیپ 2612 و ...) - آگهی 9194

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی حضوری
شماره 8-97
شهرداری زنجان در نظر دارد نسبت به فروش تعداد 51 دستگاه اتوبوس فرسوده (45 دستگاه شهاب تیپ 2612 و پنج دستگاه بنز تیپ 302 و یک دستگاه بنز تیپ 355) متعلق به سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر از طریق برگزاری مزایده حضوری برابر شرایط منضم به اسناد مزایده به اشخاص حقوقی و حقیقی اقدام نماید.
1. مهلت خرید اسناد: در ساعات اداری از تاریخ 97.2.11 لغایت ساعت 14 مورخ 97.2.20 می باشد
2. محل خرید اسناد: زنجان- خ خرمشهر - بلوار آزادی- اداره قراردادها تلفن تماس 02433422036  و جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی www.zanjan.ir مراجعه نمایند.
3. مهلت تحویل اسناد : از تاریخ 97.2.22 لغایت ساعت 14 مورخه 97.3.1
4. محل تسلیم اسناد: زنجان- خ خرمشهر - بلوار آزادی- شهرداری مرکز- دبیرخانه مرکزی
5. میزان و نوع سپرده شرکت در مزایده:  شرکت کنندگان می بایست مبلغ 20.000.000 ریال برای هر دستگاه به عنوان سپرده شرکت در مزایده به یکی از طریق ذیل اقدام نمایند 
الف- واریز وجه نقد به شماره حساب 5-22221111-43-2210 نزد بانک انصار شعبه میدان انقلاب در وجه شهرداری زنجان
ب- ضمانت نامه بانکی به نفع شهرداری زنجان 
ج- اسناد خزانه 
د- انواع اوراق مشارکت
6. شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری موضوع ماده 10 آیین نامه مالی شهرداری می باشد
7. هزینه انتشار آگهی به صورت مساوی و هزینه کارشناسی به تناسب قیمت بر عهده برندگان مزایده خواهد بود
8. زمان برگزاری مزایده حضوری: شرکت کنندگان می بایست راس ساعت 10 صبح روز 4شنبه مورخ 97.3.2 جهت برگزاری مزایده به نشانی زنجان- اتوبان 22 بهمن - روبروی فرماندهی انتظامی- خ مهارت - جنب جایگاه cng سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری زنجان مراجعه نمایند. 
9. متقاضیان جهت دریافت اسناد مناقصه می بایست مبلغ 200.000 ریال به حساب شماره 3100002448006 بنام شهرداری زنجان نزد بانک ملی شعبه میدان آزادی واریز و اصل فیش آن را ارائه نمایند.
10. شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار می باشد
سایر شروط مزایده و اختیارات و تکالیف مزایده گر و مزایده گزار در اسناد مزایده مندرج می باشد.
روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری زنجان

ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی