مزایده 400 تن مخازن گل فرسوده و ضایعات آهن

منقضی شده
شرح آگهی :

تجدید آگهی مزایده عمومی
شرکت ملی حفاری ایران در نظر دارد فروش حدود 400 تن مخازن گل فرسوده و ضایعات آهن آلات،  خود را به شرح مندرج در جدول ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش رساند: متقاضیان شرکت در مزایده جهت خرید اسناد مزایده می توانند با در دست داشتن رسید بانکی مبنی بر واریز مبلغ پانصد و ده هزار (510.000) ریال به حساب سیبا شماره 2174652205004 نزد بانک ملی ایران شعبه اهواز به نام شرکت ملی حفاری ایران از تاریخ 97.1.22 لغایت 97.1.29 در اوقات اداری جهت دریافت اسناد مزایده به دفتر مرکزی این شرکت واقع در اهواز بلوار پاسداران جنب ساختمان مرکزی شرکت ملی حفاری ایران ساختمان پایگاه عملیاتی طبقه اول سالن A اتاق شماره 108 مراجعه نمایند. در ضمن بازدید از کالاهای مورد مزایده فقط از روز یکشنبه مورخ از 97.2.2 لغایت 97.2.4 تعیین شده است.
الف: مشخصات کالای مورد مزایده:

ردیف شماره مزایده موضوع آخرین مهلت ارائه
پیشنهاد نرخ مزایده
تاریخ گشایش
پاکات نرخ
شماره پایگاه اطلاع رسانی
1 5119- 33/6- ت ک / 96 فروش حدود 400 تن مخازن گل فرسوده
و ضایعات آهن آلات
97.2.10 97.2.11 3.155.866

ب: شرایط شرکت در مزایده:
1. متقاضی باید توانایی ارائه ضمانتنامه شرکت در مزایده به صورد جداگانه به میزان 5% نرخ پیشنهادی به صورت ضمانتنامه بانکی و یا واریز نقدی به حساب سیبا شماره 2174652205004 بنام شرکت ملی ح فاری ایران و همچنین تضمین انجام تعهدات به میزان 10% کل مبلغ قرارداد در صورت برنده شدن را داشته باشد.
2. متقاضیان می توانند متن آگهی را در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور به آدرس اینترنتی http://iets.mporg.ir با کد فراخوان مندرج در جدول فوق و پایگاه اینترنتی شبکه اطلاع رسانی شرکت ملی حفاری ایران به نشانی ذیل www.nidc.ir ردیافت نمایند.
تاریخ انتشار نوبت دوم 97.1.22
کانال خبری شرکت ملی حفاری ایران @nidc_pr
سایتWWW.NID.IR
اداره قراردادها شرکت ملی حفاری ایران

ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی