مزایده دو دستگاه نیسان،کامیونت زباله کش و وانت

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی
شرکت تعاونی دهیاری امید آفرین بخش شال شهرستان بوئین زهرا بنا دارد براساس مجوز و مصوب شوراهای اسلامی روستاهای تابعه تعداد 4 خودرو بدون استفاده دهیاری های روستاهای تابعه بخش خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند لذا متقاضیان می توانند تا 10 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم مزایده جهت دریافت و تحویل اسناد مزایده و بازدید از خودروها در وقت اداری به بخشداری بخش شال شهرستان بوئین زهرا واقع در شهر شال- بلوار امام خمینی- بخشداری شال مراجعه نمایند.
* هزینه خرید اسناد مزایده: مبلغ 300.000 ریال (معادل سی هزار تومان) واریزی به شماره حساب 2000122725631 بنام شرکت تعاونی دهیاری امید آفرین بخش شال نزد پست بانک (ارائه اصل فیش واریزی مزایده).
* واریز مبلغ (10 درصد) از قیمت پیشنهادی مزایده به صورت نقدی به شماره های حساب مندرج در جدول فوق خواهد بود 
* فروش وسایل فوق به صورت نقدی می باشد.
* چنانچه برندگان (اول؛ دوم؛ سوم) مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع دهیاری ضبط خواهد شد.
* حداقل قیمت پیشنهادی قیمت کارشناسی می باشد.
* شرکت تعاونی در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است و هزینه کارشناسی و درج آگهی هر چند نوبت به عهده برنده (برندگان) مزایده می باشد.
* توضیح: امکان شرکت تک و چند موردی مزایده برای متقضایان وجود دارد.
* سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است و زمان خرید اسناد ده روز از انتشار آگهی نوبت دوم است

ردیف نوع خودرو مدل مبلغ پایه کارشناسی 
قیمت ها به ریال می باشد
مبلغ واریز تضمین شرکت 
در مزایده قیمت ها به ریال می باشد

شماره حساب پست بانک جهت
واریز مبلغ تضمین در مزایده 

1 نیسان  83 70.000.000 7.000.000 2000122725631
2 نیسان  89 140.000.000 14.000.000 2000122725631
3 وانت  90 150.000.000 15.000.000  200122725631
4 کامیونت زباله کش  84 800.000.000 8.000.000 2000122725631

شرکت تعاونی دهیاری امید آفرین بخش شال

ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی