مزایده آهن آلات اسقاطی

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده - نوبت دوم
دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت در نظر دارد آهن آلات اسقاطی و ضایعات را از طریق مزایده عمومی به متقاضی واجد شرایط به صورت اجاره واگذار نماید. متقاضیان می توانند تا تاریخ 97.01.30 اسناد مزایده را از طریق وب سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت به نشانی www.iauji.ac.ir یا با مراجعه به دفتر معاون اداری مالی دانشگاه دریافت و از محل ضایعات مذکور بازدید نمایند. 
شرایط: 
- واریز مبلغ 10.000.000 ریال تا پایان وقت اداری 97.02.01 به حساب سیبای 0105635964005 به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت یا ارائه ضمانتنامه بانکی به مبلغ مذکور به عنوان ضمانت شرکت در مزایده
- پیشنهادات مخدوش، مشروط، مبهم یا پیشنهاداتی که بعد از تاریخ فوق ارسال گردد پذیرفته نخواهد شد. 
- هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده است. 
- دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. 
تلفن تماس 03443262900 و 03443260057
آدرس: جیرفت - خیابان دانشجو - دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت دبیرخانه کمیسیون معاملات
روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت

ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی