مزایده ماشین آلات و همچنین ضایعات آهن آلات ، پلی اتیلن

منقضی شده
شرح آگهی :

شهرداری اردکان فارس در نظر دارد نسبت به فروش ماشین آلات و همچنین اموال ضایعاتی به شرح ذیل اقدام نماید لذا از کلیه متقاضیان  دعوت به عمل می شود جهت بازدید و دریافت اسناد مزایده و تسلیم پیشنهادها به امور قراردادها شهرداری اردکان فارس مراجعه نمایند  

ردیف  نام دستگاه    قیمت پایه کارشناسی  مبلغ سپرده شرکت در مزایده 
 1  وانت مزدا 1600   مدل 71   40.000.000 ریال   2.000.000 ریال 
 2  پاترول 6 سیلندر   مدل 72  70.000.000 ریال  3.500.000 ریال 
 3  مینی لودر  دراج مدل 87    600.000.000ریال   30.000.000 ریال 
 4  موتورسیکلت 125  پیشرو مدل 82  17.000.000 ریال   850.000 ریال 
 5  آهن آلات ضایعاتی     12.000 ریال هر کیلوگرم   1.300.000 ریال 
 6  ضایعات پلی اتیلن وسایل بازی     10.000 ریال هر کیلوگرم   1.000.000 ریال 
 7  لاستیک خودرو     2.000 ریال هر کیلوگرم   200.000 ریال تاریخ بازدید از ماشین الات و ارائه اسناد از روز پنجشنبه 96.12.10 لغایت شنبه 96.12.26 می باشد 
تاریخ نهایی دریافت پاکت قیمتها ارائه شده تا ساعت 14 روز شنبه 96.12.26 می باشد 
تاریخ بازگشایی پاکتهای ارائه شده ساعت 15 روز یکشنبه 96.12.27 می باشد 
واجدین شرایط باید پیشنهادات خود را در 2 پاکت جداگانه به شرح زیر تحویل نماید 
پاکت الف : ضمانتنامه شرکت در مزایده به مبلغ 5 درصد مبلغ برآورد طبق جدول به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز به حساب  شماره 2411/111/1777777/2 سپرده شهرداری نزد بانک توسعه تعاون شعبه سپیدان و اصل رسید در پاکت الف به شهرداری ارائه شود 
پاکت ب: پیشنهاد قیمت با عدد و حروف در فرم ارائه شده شهرداری که به امضاء متقاضی رسیده باشد
به پیشنهادات مبهم ، مشروط ، مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد 
سپرده برندگان اول تا سوم چنانچه تا 7 روز  از تاریخ ابلاغ شهرداری جهت عقد قرارداد مراجعه ننمایند به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد 
هزینه نشر آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود
شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار می باشد 
سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج است 
عبدالمطلب رهنما، شهردار اردکان فارس

ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی