مزایده آهن آلات ضایعاتی

منقضی شده
شرح آگهی :

فروش آهن آلات ضایعاتی شهر قهدریجان (نوبت اول)
شهرداری قهدریجان به استناد مصوبه شماره 5-49 مورخ 1396.11.30 شورای محترم اسلامی شهر در نظر دارد آهن آلات ضایعاتی موجود در انبار واقع در شهر کارگاهی را از طریق آگهی مزایده عمومی به شرح زیر بفروش برساند. از کلیه متقاضیان دعوت می شود جهت بازدید از محل و ارائه قیمت بر مبنای کیلوگرم در قالب پاکتهای پلمپ شده در مدت زمان تعیین شده به شهرداری قهدریجان مراجعه نمایند.
1- دریافت وجه به صورت نقدی می باشد و باید به حساب 01040112189003 نزد بانک ملی شعبه قهدریجان واریز گردد. 
2- متقاضیان باید معادل 10.000.000 را به صورت وجه نقد به شماره حساب 0105871653006 نزد بانک ملی شعبه قهدریجان واریز نمایند.
3- متقاضیان باید قیمتهای پیشنهادی خود را براساس شرایط مزایده تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1396.12.26 به دبیرخانه محرمانه شهرداری قهدریجان با اخذ رسید تسلیم نمایند.
4- پیشنهادات رسیده در ساعت 13 روز یکشنبه مورخ 1396.12.27 با حضور کلیه اعضاء کمیسیون عالی معاملات که در محل شهرداری تشکیل می گردد مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ضمنا شرکت متقاضیان در جلسه کمیسیون بلامانع است.
5- کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات رسیده مختار است.
6- سپرده نفر اول و دوم و سوم در صورت حاضر نشدن به عقد قرارداد به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
7- هزینه آگهی روزنامه در دو مرحله به عهده برنده مزایده می باشد.
8- به پیشنهادات مخدوش – مشروط یا خارج از زمان تعیین شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
حبیب قاسمی – شهردار قهدریجان

ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی