مزایده 20 دستگاه خودرو سبک و سنگین ( نوبت دوم)

منقضی شده
شرح آگهی :

نوبت دوم
شهرداری اندیشه
در نظر دارد با استناد به نامه شماره 1308/ 5/ مورخ 96.11.11 موضوع بند 12 مصوبه شماره 23 مورخ 96.10.19 شورای اسلامی شهر اندیشه نسبت به فروش 20 دستگاه خودرو سبک و سنگین به شرح جدول ذیل از طریق مزایده کتبی (عمومی) به اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام نماید.

ردیف مشخصات قیمت پایه کارشناسی سپرده شرکت در مزایده ردیف مشخصات قیمت پایه کارشناسی سپرده شرکت در مزایده
1 پیکان 25.000.000 ریال  1.250.000 ریال  13 پراید 60.000.000 ریال  3.000.000 ریال 
2 پیکان 25.000.000 ریال  1.250.000 ریال  14 پراید 60.000.000 ریال  3.000.000 ریال 
3 پیکان  25.000.000 ریال  1.250.000 ریال  15 پراید 60.000.000 ریال  3.000.000 ریال 
4 پیکان  25.000.000  ریال  1.250.000 ریال  16 پژو  405  80.000.000 ریال  4.000.000 ریال 
5 سمند 30.000.000 ریال  1.500.000 ریال  17 پژو  405  30.000.000 ریال  1.500.000 ریال 
6 سمند 80.000.000 ریال  4.000.000 ریال  18 پژو پارس  ELX 120.000.000 ریال  6.000.000 ریال 
7 سمند 110.000.000 ریال  5.500.000 ریال  19 پژو پارس  ELX  140.000.000 ریال  7.000.000 ریال 
8 پراید  60.000.000 ریال  3.000.000 ریال  20 برلیانس  440.000.000 ریال  22.000.000 ریال 
9 کامپوزیت ایسوزو و 8 تن به همراه کاربری جاروب خیابانی شرکت مبارز اصفهان مدل 88 به شماره انتظامی 68 ایران 182 د 18  2.100.000.000 ریال  105.000.000 ریال 
10 کاربری کمپرسی - (بلا استفاده) 400.000.000 ریال  20.000.000 ریال 
11 کاربری پرس زباله - (بلااستفاده) 550.000.000 ریال  27.500.000 ریال 
12 کاربری باکس شور - (بلااستفاده) 250.000.000 ریال  12.500.000 ریال 

- قیمت پایه (کارشناسی) و سپرده شرکت در مزایده به شرح جدول فوق می باشد که سپرده شرکت در مزایده باید به صورت موارد مندرج در بند 2 ماده 5 آئین نامه مالی شهرداری ها به شرح ذیل ارائه گردد.
الف- رسید بانکی واریز وجه فوق به حساب جاری سیبا به شماره 0106212988001 نزد بانک لمی شعبه فاز سه انیدشه 
ب- ضمانت نامه بانکی به نفع شهرداری اندیشه 
ج- اسناد خزانه 
2- مهلت خرید اسناد مزایده از تاریخ چاپ آگهی لغایت روز شنبه مورخ 96.12.19 و محل فروش اسناد مزایده به نشانی - شهریار - شهر اندیشه - فاز 3 - بلوار آزادی - تقاطع خیابان شهرداری شرقی ساختمان مرکزی شهرداری اندیشه واحد امور قراردادها می باشد.
3- مهلت و محل ارائه پیشنهادات پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 96.12.20 دبیرخانه شهرداری اندیشه می باشد.
4- زمان و محل بازگشایی پیشنهادات واصله روز دوشنبه مورخ 96.12.21 ساعت 14:30 سالن جلسات شهرداری اندیشه می باشد.
5- مدارک لازم جهت دریافت اسناد مزایده: رونوشت و اصل گواهی صلاحیت دارای اعتبار و درخواست کتبی با مهر و امضا معتبر شرکت برای اشخاص حقوقی، ضمنا به همراه داشتن مهر شرکت جهت دریافت اسناد الزامی است.
6- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادهای واصله مختار است.
7- برندگان اول، دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده شرکت در مزایده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
8- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده درج گردیده است.
بهروز کاویانی - شهردار اندیشه 

ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی