مزایده یک دستگاه مخزن خوابیده و دو دستگاه مخزن ایستاده - آگهی 35311

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810462605100026
تاریخ صدور:1398.02.25
شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احكام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان زنجان
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احكام مدنی (مزایده )
متن آگهی:
آگهی مزایده اموال منقول
«نوبت اول»
درپرونده کلاسه974806اجرائی شرکت تک ریس محکوم به پرداخت مبلغ67.488.703ریال بابت اصل خواسته وسایر هزینه های اجرائی  وخسارت تاخیر تادیه  در حق خواهان آقای محمود عابدینی فرزند احمد ومبلغ3.374.000ریال  نیم عشر دولتی درحق دولت جمهوری اسلامی ایران گردیده است.
و با توجه به اینکه حکم به خوانده ابلاغ گردیده و ایشان هیچ گونه اقدامی درجهت احقاق حق خواهان انجام نداده اند اموال مشروحه ذیل بنا به درخواست خواهان  توسط اجرای احکام شورای حل اختلاف زنجان توقیف گردیده است و توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شده و قرار است از طریق مزایده حضوری در تاریخ1398.03.19روزیک شنبه در محل دفتر اجرای احكام شورای حل اختلاف زنجان راس ساعت10 صبح به فروش برسد.
مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی  فروخته خواهد شد و 10درصد ثمن معامله نقدا یا بصورت چک بانکی(تضمینی) از برنده مزایده اخذ و مابقی باید ظرف مدت یک ماه پرداخت گردد در غیر اینصورت 10درصد ماخوذه به نفع دولت ضبط خواهدشد.
طرفین می توانند ظرف مدت یک هفته ازتاریخ مزایده نسبت به نحوه برگزاری مزایده اعتراض نمایند که در اینصورت تارسیدگی به اعتراض ازسوی دادگاه مورد مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شد.
خریداران می توانند ظرف مدت پنج روز قبل ازتاریخ برگزاری مزایده از اموال مورد مزایده بازدید نمایند.
مشخصات اموال مورد مزایده و قیمت آن:
1-تعداد یک دستگاه مخزن خوابیده سبز رنگ به قطر تقریبی 120 سانیمتر و طول125
2-تعداد یک دستگاه مخزن ایستاده سفید رنگ به قطر تقریبی 150 سانتیمتر و طول175
3-تعداد یک دستگاه مخزن ایستاده سفید رنگ به قطر تقریبی 110 سانیمتر و طول 170
به قیمت کارشناسی58.000.000ریال (پنچاه و هشت میلیون ریال)

ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی