مزایده خودرو سواری پژواردی  مدل 1384

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810462696500011
تاریخ صدور:1398.01.26
شعبه صادر کننده:اجرای احكام مدنی مجتمع شماره 1 (شهید بهشتی) شورای حل اختلاف شهرستان كرج
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احكام مدنی (مزایده )
متن آگهی:
بسمه تعـالی
آگهی مزایده اموال منقول
بموجب پرونده کلاسه 972429 صادره از حوزه 1 شورای حل اختلاف کرج له مژگان فرهادی کیا فرزند حسن و علیه مهدی جزنی فرزند یحیی محکوم علیه محکوم است به پرداخت 63.865.000ریال بابت نفقه زوجه وفرزند  و پرداخت حق الزحمه کارشناسی به مبلغ 1.500.000 ریال جمعا به مبلغ 65.365.000 ریال درحق محکوم له مژگان فرهادی  چون نامبرده در موعد مقرر قانونی مفاد حکم را اجرا نکرده است حسب تقاضای محکوم له بشرح زیر به وسیله این اجرا توقیف و توسط کارشناس ارزیابی گردیده است ومقرر است از طریق مزایده در تاریخ 1398.02.15 از ساعت 12  الی 13  در محل اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف کرج بفروش برسد مزایده از قیمت 95.000.000ریال کارشناسی شروع می شود و مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد میناید 10 ٪ از قیمت مزایده به صورت وجه نقد یا چک بانکی تضمین شده ) فی المجلس از برنده مزایده دریافت می شود والباقی وجه مزایده ظرف مهلتی که از سوی دادورز اجراء تعیین میگردد و حداکثر یک ماه از تاریخ مزایده تجاوز نخواهد کرد از خریدار اخذ و اموال به نامبرده تحویل خواهد شد درصورتیکه برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده اوپس از کسر هزیه مزایده بنفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد در صورتیکه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل شود مزایده فردای اداری همان روز در همان ساعت و مکان برگزار می گردد شکایت راجعبه تخلف از مقررات مزایده ظرف یک هفته از نخواهد شد ضمنا طالبین می توانند ظرف 7 روز قبل از مزایده بدفتر اجراء مراجعه و با هماهنگی اجراء از اموال بازدید نمایند .
اموال مورد مزایده وبهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است .
1-خودرو سواری پژواردی  مدل 1384 شماره انتظامی 468 ج99 ایران68

ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی