مزایده یک عدد دستگاه اوواش

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810467659100002
تاریخ صدور:1398.01.26
شعبه صادر کننده:اجرای احکام شعبه دوم دادگاه عمومی(حقوقی) دادگستری شهرستان میناب
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:
« آگهی مزایده نوبت اول»
به موجب دادنامه شماره9709977610100241 صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی  بندرعباس محکوم علیه  محسن ملا رستمی فرزند عباسعلی به پرداخت مبلغ 1.000.000.000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1.436.197 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تأخیر و تادیه از تاریخ 1396.12.20 الی یوم الوصول بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در حق محکوم له آقای  عبدالرضا جلالی  محکوم گردیده اند و با توجه به اینکه  محکوم علیه  ماشین الات شرکت  خود با عنوان شرکت ماسه طلای میناب واقع در شهرستان میناب به عنوان مال جهت فروش و استیفاء دین محکوم علیها معرفی نموده است ،فلذا دستگاه اوواش خط یک کاخانه مذکور  با مشخصات ذیل توقیف و به فروش خواهد رسید.
یک عدد دستگاه اوواش  نصب در خط یک کارخانه ماسه طلای میناب  که  طبق نظریه کارشناس مبلغ 1.200.000.000 ریال قیمت گذاری گردیده است.
لذا  دستگاه  مذکور با مشخصات فوق روز چهارشنبه  مورخ 1398.02.18 ساعت 10 صبح واقع در اجرای احکام شعبه دوم حقوقی میناب به مزایده گذاشته خواهد شد. مزایده از قیمت تعیین شده شروع و به شخصی فروخته خواهد شد که بالاترین قیمت را خریداری نماید و ده درصد از کل مبلغ مورد مزایده فی المجلس از برنده مزایده اخذ می گردد و نامبرده مکلف است مابقی را حداکثر ظرف یک ماه به صندوق دادگستری تودیع و قبض آن را به این مرجع تسلیم نماید در غیر اینصورت 10% دریافتی به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد بدیهی است در صورت پرداخت کل ثمن در موعد مقرر و عدم اعتراض به مزایده و صدور دستور تملیک از دادگاه صادر کننده حکم  پس از طی تشریفات قانونی که توسط خریدار انجام می گیرد به نام وی انتقال می گردد و در صورتی که افراد مایل به بازدید از  دستگاه مورد نظر باشند 5 روز قبل از مزایده به اجرای احکام مراجعه تا امکان بازدید آن از محل فراهم گردد.
قاضی  شعبه دوم اجرای  احکام حقوقی میناب - علیرضا ملازاده

ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی