مزایده یکدستگاه لب تاب،فاکس،دو دستگاه سیستم کامپیوتری وسه دستگاه پرینتر

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810467330900007
تاریخ صدور:1398.01.26
شعبه صادر کننده:شعبه 5 اجرای احكام حقوقی ویژه اداره كار شهرستان شیراز (اجرای احكام حقوقی 9 سابق)
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احكام مدنی (مزایده )
متن آگهی:
بموجب پرونده اجرائی به کلاسه970979-970982محکوم له :افسانه دهقان وزهرا فولادی تقاضای  فروش اموال توقیفی غیرقابل افراز.اجرای دستور فروش اموال محکوم علیه شرکت گیاه داروگستر آریا نوع  و مشخصات آن بشرح ذیل می باشد از طریق مزایده و انتشار آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار محلی استان فارس را نموده و به همین سبب در روچهارشنبه مورخ 98.02.18 ساعت 10 صبح  الی 12ظهر در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شیراز مزایده برگزار خواهد شد متقاضیان می توانند در مدت پنج روز قبل از تاریخ مزایده اموال را ملاحظه نمایند . قیمتی که مزایده از آن شروع می شود بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری مبلغ131.900.000ریال و برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد و ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم و بقیه بهای اموال را ظرف مدت یک ماه  از تاریخ مزایده پرداخت نماید در صورت عدم پرداخت مابقی اموال سپرده تودیعی پس از کسر هزینه مزایده بنفع دولت ضبط خواهد شد . این آگهی نوبت اول می باشد . ضمناً ده درصد مبلغی که قادر به خرید مورد مزایده می باشید وجه نقد و یا به حساب سیبا خودتان واریز و دسته چک بهمراه داشته باشید . اموال مورد مزایده عبارتند از :1-لب تاب یکدستگاه 2-فاکس یک دستگاه  3-)سیستم کامپیوتری دو دستگاه 4-سه دستگاه پرینتر(printer hp m1132 - printer hp m125a (printer epson wf7610-

ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی