مزایده یک دستگاه بسته بندی نمک

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810462847400003
تاریخ صدور:1398.01.26قزوین


شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احكام مدنی بخش ضیاء آباد
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احكام مدنی (مزایده )
متن آگهی:
بسمه تعالی
آگهی مزایده اموال منقول (نوبت اول)
در پرونده کلاسه نیابت قضائی  970245 اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بخش ضیاءآباد آقای شرکت ژوبین آردا محکوم است به پرداخت مبلغ 82.598.862 ریال  در حق محکوم له آقای مهدی طاهرخانی  فرزند قربان  و بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت که  محکوم له جهت استیفای طلب و حقوق خود بدوا تقاضای توقیف و فروش اموال منقول متعلق به محکوم علیه به شرح و میزان کارشناسی ذیل را نموده اندکه این اجرا قصد دارد در روز سه شنبه در تاریخ 1398.02.29 ساعت 11 صبح در محل دفتر اجرای احکام مدنی دادگاه بخش ضیاءآباد از طریق مزایده بفروش برساند .
شرایط مزایده : طالبین و خریداران می توانند همه روزه تا پنج روز قبل از مزایده از اموال مورد مزایده با هماهنگی این اجرا بازدید نموده ودر مزایده حضورا شرکت نمایند مزایده حضوری بوده و راس ساعت در محل اعلامی برگزار می گردد .کسانی می توانند در مزایده شرکت نمایند که اولا منع قانونی نداشته ودر ثانی 10%قیمت پیشنهادی خود را قبل از مزایده از طریق دریافت چک بانکی تضمین شده به حساب سپرده دادگاه واریز و روز مزایده به همراه فرم شرکت در مزایده و کپی چک واریزی و کارت ملی شرکت نمایند مال مورد مزایده به کسی فروخته می شود که بالاترین قیمت پیشنهادی را داشته و 10% قیمت پیشنهادی خود را واریز کرده باشد کسی که در مزایده اخلال نماید مطابق مقررات با ایشان برخورد می گردد.
شرایط خریدار : کسی بعنوان خریدار مزایده شناخته می شود که بدوا نسبت به پرداخت 10% مبلغ پیشنهادی به صورت چک بانکی تضمین شده اقدام و سپس حداکثر تا یک ماه از زمان انجام مزایده مهلت دارد تا مابقی مبلغ مزایده را به حساب سپرده دادگاه ضیاءآباد واریز نمایند. انتقال سند در اموال غیر منقول و یا تسلیم مال در اموال منقول منوط به واریز بهای مزایده و همچنین تایید مزایده از سوی رئیس  محترم دادگاه می باشد . در صورت عدم تایید مزایده کلیه مبلغ واریزی مسترد می شود. در صورت عدم واریز الباقی مبلغ مزایده در مهلت قانونی و یا اعلام انصراف از سوی خریدار 10% واریزی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط می گردد و خریدار حق هیچ گونه اعتراضی را نخواهد داشت و چنانچه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل باشد روز بعد در همان ساعت و مکان مزایده برگزار خواهد شد . تشریفات مزایده با رعایت قانون اجرای احکام مدنی می باشد.
مشخصات مال مورد مزایده : شرح مال یک دستگاه بسته بندی نمک ساخت کارخا نجات ماشین سازی ارم (فاقد پلاک مشخصات نامی و شماره سریال ) و در وضعیت سالم و آماده به کار و با مشخصات ذیل :
دارای سیستم عملکرد الکترومکانیکی و سیستم توزین حجمی وبسته بندی با وزن بسته حداکثر 10000گرمو قابلیت بسته بندی انواع پت ، قوطی و کیسه و سیستم کنترل هوشمند، مانیتور لمسی ، گزارش عملکرد دستگاه ، سیستم ویبراتور و سیستم پرس یا سردوز  و قیمت پایه کارشناسی به مبلغ 215.000.000 ریال تعیین گردیده است ضمنا نسخه ای از اگهی برای دادگاه ارسال شود
احمد سعیدی - سرپرست  اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بخش ضیاءآباد
استان قزوین - ضیاءآباد - بلوار امام خمینی(ره) - روبروی اداره آموزش و پرورش - دادگاه عمومی بخش ضیاءآباد

ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی