مزایده خودرو سواری پراید مدل 1387

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810462117200022
تاریخ صدور:1398.01.26
شعبه صادر کننده:شعبه اول نیابت اجرای احکام مدنی دادگاههای عمومی تهران
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:
بسمه تعالی
آگهی مزایده اموال منقول
درراستای اجرای مفاد نیابت قضایی واصله ازشهرستان پاکدشت بشماره 970282 مورخ 15.12.97                  محکوم علیه آقای مهدی نصیر محکوم است به پــرداخت تعداد 300 سکه تمام بهار آزادی  به عنـــوان محکوم بـــه در حـــق محکوم له  خانم مریم بازگلی ونیز پرداخت مبلغ 3.050.000ریال بابت نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت که در این خصوص حسب تقاضای محکوم له اموال منقولی به شرح  خودرو سواری پراید جی ال ایکس مدل 1387 به شماره انتظامی 961و41 ایران 33 سفید رنگ تعداد محور 2 ، تعداد سیلندر 4 ،نوع سوخت بنزین سوز ، به شماره موتور 2515314 و شماره شاسی s1412287509510، موتور روشن نشد ،بدنه چپ شامل دربها ، گلگیر ها و رکاب چپ دارای تصادف ،بدون بازسازی ،وبدنه راست دارای تصادف خفیف تر از سمت چپ لیکن بدون بازسازی وهم چنین وسیله مذکور از جلو دارای تصادف و عقب نیز با وجود خوردگی شاسی بخصوص سمت راست دارای آثار خورده گی می باشد ،پوسیدگی دارد ،داشبورد سالم و تودوزی بعضی قسمتها نیاز به مرمت دارد ،گیربکس و دیفرانسیل در حد مدل و چراغهای خطر عقب چپ و راست ،سپر جلو و عقب شکستگی و تصادف دارد و راهنمای جلو نیز شکسته است  بازدید در پارکینگ امیر واقع در میدان آماتور جاده خاوران ،و قیمت پایه اعلامی بر مبنای دارابودن بیمه شخص ثالث معتبر است  از محکوم علیه توسط این اجراء توقیف وبوسیله کارشناس رسمی دادگستری قیمت پایه آن جهت مزایده جمعاً به مبلغ    65.000.00  ریال ارزیابی وتعیین گردیده است. بنابراین مقرر گردید اموال فوق الذکر در روز چهارشنبه مورخ  98.2.18 از ساعت 8:30الی 9صبح از طریق مزایده حضوری در محل نگهداری اموال به نشانی : آدرس : تهران، ضلع غربی میدان فردوسی،کوچه شاهرود-پلاک4 طبقه اول اتاق یک  دایره نیابت قضائی اجرای احکام مدنی تهران به فروش برسد مزایده از قیمت پایه کارشناسی آغاز وبه کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. ده درصد قیمت پیشنهادی فی المجلس نقداً از خریدار اخذ و مابقی ثمن مزایده راخریدار می بایستی    همان روز تودیع نموده و قبض آن را به این اجراء تسلیم نماید در غیر اینصورت ده درصد دریافتی به نفع دولت ضبط خواهد شد و مزایده برای یکبار دیگر تجدید خواهدشد. هزینه نقل وانتقال به عهده خریدار می باشد.ضمنا مطابق ماده 127 ق.ا.ا.م محکوم له هم می تواند مانند سایرین در مزایده شرکت نماید و مطابق ماده 126 ق.ا.ا.م کسانی که مایل به روئت مال مورد مزایده 5 روز قبل از روز مزایده در این اجرا حاضر شوند
مدیر شعبه  اول    نیابت قضایی اجرای احکام مدنی دادگستری تهران

ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی