مزایده سواری پیکان مدل 1379

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810468519800001
تاریخ صدور:1398.01.26
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف بخش سامن
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:
بسمه تعالی
آگهی مزایده اموال منقول نوبت دوم
بموجب دادنامه شماره9609978519000760 و دادنامه صادر شده در پرونده کلاسه 960702شعبه 111شورای حل اختلاف حوزه قضایی بخش سامن ؛موضوع پرونده اجرایی کلاسه960127محکومٌ علیهم امید علی و یوسف شریفی و مریم مرادی محکوم اند به پرداخت 5عددسکه تمام بهارآزادی بابت مهریه ومبلغ هزینه دادرسی درحق محکوم لهم مرضیه چهاردولی ،نظر به معرفی مال از سوی محکوم علیهم و ارزیابی آن توسط کارشناس بشرح زیر لذا از ساعت9  ا لی10صبح مورخه 1398.02.25 در محل اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف سامن مزایده برگزار می شود؛مزایده از قیمت پایه کارشناسی 29.500.000ریال شروع می شود و به هر شخص که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد.
مشخصات
1-سواری پیکان مدل 1379به شماره انتظامی 417ل24ایران28
2-فاقد بیمه نامه شخص ثالث و لاستیک فرسوده میباشد
رونوشت به
پاسگاه انتظامی آورزمان جهت الصاق درمحل
درج درتابلواعلانات دادگاه
درج درپرونده
رئیس حوزه قضایی سامن محمد رحیمی

ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی