مزایده خودرو سواری ال 90

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810460240800003
تاریخ صدور:1398.01.26
شعبه صادر کننده:اجرای احکام شعبه 230 دادگاه خانواده مجتمع قضایی خانواده یک تهران
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:
مزایده آگهی                           
به موجب دادنامه شماره 594 مورخه 90.04.04 صادره از شعبه 230 مجتمع قضایی خانواده یک تهران در خصوص پرونده اجرایی به کلاسه 90. 227 ث ج محکوم علیه اقای علی بیک محمدی فرزند ابوالفضل محکوم است به پرداخت تعداد 200 عدد تمام سکه بهار آزادی بابت مهریه در حق محکوم له خانم مهری خسروی فرزند علیرضا که حسب تقاضای محکوم له در راستای وصول محکوم به خودرو سواری ال 90 به شماره شهربانی 538 و 86 ایران 88 از اموال محکوم علیه توقیف که توسط کارشناس محترم دادگستری ارزیابی شده است که نظریه بدین شرح می باشد خودرو به شماره شاسی 1222852 و شماره موتور 287320 مدل 93 رنگ مشکی سوخت بنزین میباشد با عنایت به مراتب مشروحه فوق ارزش شش دانگ خودرو مورد اشاره مبلغ 650.000.000 ریال ارزیابی شده لذا مقرر شد مال موصوف از طریق مزایده در تاریخ 98.02.23 ساعت 9 الی 9.30 در واحد مزایده مجتمع قضایی خانواده یک تهران با حضور نماینده محترم دادستان بفروش برسد لذا مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایید فروخته خواهد شد و ده درصد بهای پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده اخذ و خریدار باید ظرف مهلت یکماه از تاریخ مزایده نسبت به تودیع باقی مانده ثمن مزایده اقدام نماید در غیر اینصورت ده درصد اولیه به نفع دولت ضبط خواهد گرددید اشخاصی که مایل به شرکت در مزایده هستند می توانند پنج روز قبل از مزایده به این واحد مراجعه تا مقدمات بازدید آنها از مورد مزایده فراهم گردد هزینه های نقل و انتقال طبق مقررات بایستی پرداخت گردد
دادورز اجرای احکام شعبه 230 خانواده یک تهران

ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی