مزایده یک دستگاه سواری سمند سفید رنگ مدل 1397

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810467159500011
تاریخ صدور:1398.01.26
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احكام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان گنبد كاووس
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احكام مدنی (مزایده )
متن آگهی:
آگهی مزایده نوبت اول
به نام خدا . در پرونده کلاسه  972893 شعبه اول احکام مدنی شورای حل اختلاف  شهرستان گنبد کاووس محکوم علیه مسعود علاقی فرزند خداوردی محکوم است به پرداخت مبلغ 200.000.000  ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2.844.000  ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 86.834.734ریال بابت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1396.01.01 لغایت آبان ماه سال 1397 در حق محکوم له یونس ایل نژاد عوض محمد فرزند صفر محمد و همچنین پرداخت مبلغ 14.483.936ریال بابت نیم عشر اجرائی در حق دولت و در مجموع 304.162.670ریال که در راستای اجرای حکم اموال محکوم علیه شامل یک دستگاه سواری سمند سفید رنگ به شماره انتظامی 913 و 97 ایران 69 مدل 1397 و به شماره موتور 0413117 و شماره شاسی 422108 در حق محکوم له  توقیف گردیده و حسب نظریه کارشناس در تاریخ 1397.10.30 یک دستگاه سواری سمند سفید رنگ به شماره انتظامی 913 و 97 ایران 69 مدل 1397 و به شماره موتور 0413117 و شماره شاسی 422108 به مبلغ  530.000.000 ریال ارزیابی گردیده است که جهت وصول محکوم به از طریق مزایده بفروش میرسد
1-مزایده از مبلغ اعلامی کارشناس شروع وبه بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته میشود.
2-موعد مزایده روز دوشنبه مورخه 1398.02.25 ساعت 9 الی 10 میباشد.
3- مزایده برای جلسه اول تشکیل میگردد. 
4-مکان مزایده شعبه اول اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان شهرستان گنبد کاووس می باشد.
5-متقاضیان میتوانند پنج روز قبل از تاریخ مزایده از خودروی مذکور بازدید نمایند.
6-این آگهی فقط در یک نوبت منتشر می گردد.
7-برنده مزایده مکلف است ده درصد بهای پیشنهادی خویش را فی المجلس به صندوق دادگستری تودیع و الباقی آنرا در مهلت یک ماه به حساب مذکور واریز و فیش آنرا ارایه نماید در غیر اینصورت مبلغ واریزی از وی در حق دولت ضبط می گردد.
8-بهمراه داشتن کارت شناسایی معتبر برای متقاضیان الزامی است .
9-هزینه های انتقال سند شامل دیون  عوارض  دارایی  دفترخانه و ... از مبلغ حاصل از فروش قبل از پرداخت به محکوم له کسر و تادیه میگردد .
مدیر شعبه اول اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان گنبد کاووس -آناقلی

ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی