مزایده ضایعات کابل و ضایعات آلومینیوم

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی تجدید مزایده عمومی 
موضوع: فروش کالاهای ضایعاتی و مازاد شرکت پتروشیمی نوری 
شرکت پتروشیمی نوری در نظر دارد 2 قلم از کالاهای ضایعاتی و مازاد خود واقع در عسلویه را از طریق  مزایده عمومی و به شرح زیر به فروش برساند:

شماره مزایده  مشخصات کالا  تعداد مبلغ تضمین شرکت در مزایده (ریال)
97/110 ضایعات کابل 1 تن 60.000.000
97/111 ضایعات آلومینیوم 5 تن 70.000.000

شرایط مزایده:
متقاضیان می توانند در وقت اداری روزهای شنبه مورخ 98.1.31 لغایت چهارشنبه مورخ 98.2.4 به دفتر اداره عملیات انبارهای شرکت پتروشیمی نوری در عسلویه مراجعه و ضمن دریافت اسناد شرکت در مزایده از کالاهای موضوع مزایده بازدید نموده و پیشنهاد خود را در سه پاکت سربسته به صورت جداگانه پاکت الف فیش واریزی مربوط به سپرده تضمین شرکت در مزایده برای اقلام موضوع مزایده به حساب 2661026610 نزد بانک تجارت شعبه پتروشیمی نوری به نام شرکت پتروشیمی نوری پاکت ب مدارک شناسایی شرکت کننده در مزایده و اسناد مزایده امضا شده پاکت ج پیشنهاد قیمت حداکثر تا ساعت 15 روز 1شنبه مورخ 98.2.8 به دفتر امور حقوقی و قراردادهای شرکت در سایت عسلویه تحویل نموده و رسید دریافت نمایند.
پاکت ها و پیشنهادهای مالی دریافتی راس ساعت 10 صبح روز 3شنبه مورخ 98.2.10 در محل مجتمع پتروشیمی نوری واقع در عسلویه با حضور پیشنهاد دهندگان مفتوح، قرائت و فرد برنده مزایده  در هر یک از ردیف های اقلام مزایده مذکور تعیین می گردد. 
به پیشنهادهای مبهم، مشروط، مخدوش و فاقد سپرده قانونی و همچنین پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در این آگهی تحویل داده شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد و شرکت در رد یا قبول یک یا همه ی پیشنهادها مختار و مجاز است
آدرس: استان بوشهر، عسلویه، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، شرکت پتروشیمی نوری
تلفن های تماس: 4-07737323250
داخلی 2751-2762 اداره عملیات انبارها
امور حقوقی و قراردادها 2251-2254 
روابط عمومی

ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی