مزایده یک دستگاه کامیون کمپرسی سیستم بنز تیپ 2628

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810461529700004
تاریخ صدور:1398.01.26
شعبه صادر کننده:شعبه ششم اجرای احكام مدنی شهرستان ساری
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احكام مدنی (مزایده )
متن آگهی:
بسمه تعالی
اگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول
بموجب پرونده کلاسه 970360 له قدر علی نظام محله بطرفیت جهادنصر مازندران جهت وصول محکومُ به و هزینه های اجرائی اموال مشروحه زیر متعلق به محکومُ علیه توقیف و جمعا  بمبلغ 2.000.000.000ریال درتاریخ 1398.02.25دردفتر شعبه 6 اجرای احکام مدنی ساری ساعت 9 بفروش برسد و قیمت از میزان ارزیابی شده شروع و به کسانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد ضمناَ10%از قیمت پیشنهادی نقداَ از برنده اخذ و مابقی باید ظرف یکماه پرداخت گردد همچنین در صورت انصراف یا عدم پرداخت به موقع مابقی وجه 10%سپرده به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد.
مال مورد مزایده عبارت است از: 1یک دستگاه کامیون کمپرسی سیستم بنز تیپ 2628 رنگ نانجی بشماره موتور 105155554 وشماره شاسی 34303315070048 مدل 1982 بشماره لنتظامی13ج482ایران62 که اتاق کامیون از قسمت پوسته سقف ودرب موتور پوسیدگی دارد وگلگیر جلوی راست در لبه بالا شکاف دارد وفاقد جلو پنجره می باشد ولاستیکها 50 در صد سالم می باشد وموتور نیاز به تعمیر دارد وشیشه ها وچراغها جلو سالم وفاقد چراغهای خطر عقب می باشد ونوع کاربری در زمان بازدید میکسر می باشد ولاکن در اسناد کمپرسی قید گردیده وسهپر جلو شکسته وجوشکاری شده است وکارشناس محترم بادر نظرگرفتن قیمت روز بازار در بازار فعلی بمبلغ 2.000.000.000ریال ارزیابی نموده است
متقاضیان میتوانند جهت اطلاعات بیشتر از مال مورد مزایده به دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری ساری مراجعه نمایند.
دادورز شعبه ششم اجرای احكام مدنی شهرستان ساری - شیروان مرادی مومجی
استان مازندران - شهرستان ساری - میدان امام حسین- شهرداری سابق- دادگستری ساری

ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی