مزایده بشکه فلزی ضایعاتی

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی 
موضوع: فروش بشکه فلزی ضایعاتی 
شرکت پتروشیمی نوری در نظر دارد کالاهای ضایعاتی و مازاد خود واقع در عسلویه را از طریق مزایده عمومی و به شرح زیر به فروش برساند:

شماره مزایده  مشخصات کالا   تعداد مبلغ تضمین شرکت در مزایده (ریال)
97/114 بشکه فلزی ضایعاتی 2000 عدد   30.000.000

شرایط مزایده:
متقاضیان می توانند در وقت اداری روزهای شنبه مورخ 98.1.31 لغایت چهارشنبه مورخ 98.2.4 به دفتر اداره عملیات انبارهای شرکت به آدرس مذکور در زیر مراجعه و ضمن دریافت اسناد شرکت در مزایده از کالاهای موضوع مزایده بازدید نموده و پیشنهاد خود را در سه پاکت سربسته به صورت جداگانه پاکت الف فیش واریزی مربوط به سپرده تضمین شرکت در مزایده برای اقلام موضوع مزایده به حساب 2661026610 نزد بانک تجارت شعبه پتروشیمی نوری به نام شرکت پتروشیمی نوری پاکت ب مدارک شناسایی شرکت کننده در مزایده و اسناد مزایده امضا شده پاکت ج پیشنهاد قیمت حداکثر تا ساعت 16 روز دوشنبه مورخ 98.2.9 به دفتر امور حقوقی و قراردادها شرکت در عسلویه تحویل نموده و رسید دریافت نمایند.
پاکتها و پیشنهادهای مالی دریافتی راس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 98.2.11 در محل مجتمع پتروشیمی نوری واقع در عسلویه با حضور پیشنهاد دهندگان مفتوح، قرائت و فرد برنده مزایده  در هر یک از ردیف های اقلام مزایده مذکور تعیین می گردد. به پیشنهادهای مبهم، مشروط، مخدوش و فاقد سپرده قانونی و همچنین پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در این آگهی تحویل داده شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد و شرکت در رد یا قبول یک یا همه ی پیشنهادها مختار و مجاز است
آدرس: استان بوشهر، عسلویه، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، شرکت پتروشیمی نوری
تلفن های تماس: 4-07737323250
داخلی 2765 -2751 (اداره عملیات انبارها) 
روابط عمومی شرکت پتروشیمی نوری 

ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی