مزایده یکدستگاه کانکس فلزی گالوانیزه کوره ای با شاسی تیرآهن،یکدستگاه موتور کمپرسور و..

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810464535600001
تاریخ صدور:1398.01.26
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احكام كیفری بخش هیر
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احكام مدنی (مزایده )
متن آگهی:
بسمه تعالی
 آگهی مزایده اموال منقول (نوبت اول)
حسب محتویات پرونده کلاسه فوق محكوم علیه آقای ایرج پورحیم آراللوی بزرگ فرزند حاجی46500000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 16225533 بابت خسارت تاخیر در تادیه و مبلغ 1455000 ریال در حق محکوم له آقای حاضر علی بخشی و مبلغ 2325000 ریال بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت محكومیت حاصل نموده و با توجه به معرفی مال توسط خانم پریسا پوررحیم فرزند ایرج به منظور استیفاء محكوم به، واحد اجرای احكام دادگاه عمومی بخش هیر در نظر دارد در راستای استیفای محكوم به اموال معرفی شده را (كه عبارت است از 1- یک دستگاه کانکس فلزی گالوانیزه کوره ای با شاسی تیرآهن 12 و دارای کرکره شیشه ای سکویت به ارزش 90000000 ریال 2- یک دستگاه یخچال فریزر 3 درب جهان سرما به ارزش 28000000 ریال 3- یک دستگاه موتور کمپرسور پمپ 50 لیتری یک اینچ به ارزش 14000000 ریال 4- یک دستگاه سیستم هشدار دهنده مدار بسته مدل 205 - starfive sa به ارزش 14000000 ریال 5- شش عدد چنگال فلزی آویزان به سقف کانکس به ارزش 3000000 ریال  6- یک عدد قناره فلزی به ارزش 4000000 ریال 7- یک عدد میزکار قصابی رویه فلزی به ارزش 1500000 ریال 8- یک عدد میز کار قصابی رویه پلی ائتیلن به ارزش 4000000 ریال 9- یک عدد میزآلومینیوم 3 درب و 3 کشو به ارزش 15000000 ریال 10 - یک عدد زیر ساتور جهت خرد کردن گوشت به ارزش 3000000 ریال (قیمت فوق بر اساس نظریه كارشناس تعیین شده است)) به مزایده گذاشته كه به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد و 10 در صد قیمت تعین شده در مزایده را فی المجلس بصورت وجه نقد یا چك تضمینی از خریدار اخذ و جهت پرداخت الباقی ثمن معامله یك ماه مهلت داده خواهد شد كه پس از وصول و انجام مراحل قانونی و صدور حكم تملیك مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد و در صورتیكه در مهلت مقرر خریدار بقیه وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از كسر هزینه های مزایده به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد در صورت وصول اعتراض از ناحیه طرفین ظرف یك هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده ،تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده به خریدار تحویل داده نخواهد شد ضمنا متقاضیان به شر كت در مزایده میتوانند در مدت پنج روز قبل از مزایده با اطلاع این اجراء از اموال توقیفی مورد مزایده بازدید نمایند و قیمت پیشنهادی خود را تا روز مزایده به اجرای احكام هیر تسلیم و در مراسم مزایده در دفتر اجرای احكام دادگاه عمومی بخش هیر در تاریخ 1398.02.29 راس ساعت 10 شركت نمایند.
  محمود جلالی ایوریق -  مدیر دفتر اجرای احكام دادگاه عمومی بخش هیر

ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی