مزایده دو دستگاه پرس کفش،یک دستگاه چرخ لویس پستا سازی،دو دستگاه چرخ خیاطی

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810466523800004
تاریخ صدور:1398.01.26
شعبه صادر کننده:شعبه هشتم اجرای احكام مدنی دادگستری شهرستان تبریز
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احكام مدنی (مزایده )
متن آگهی:
بسمه تعالی
آگهـی مـزایـده امـوال منقـول (نوبـت  اول          )
درخصوص پرونده اجرایی پرونده  کلاسه 980112 (972902)  له حجت دهقان به طرفیت تولیدی عادل مردی  بخواسته مطالبه مبلغ  39.305.646 ریال از بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون  ریال  ازبابت نیم  عشر اجرایی درحق صندوق دولت بعلت عدم پرداخت دین اموال محكوم علیه توقیف پس از ارزیابی وطی مراحل قانونی در تاریخ 1398.2.25 از ساعت 11 الی 12 ظهر از طریق مزایده در واحد اجرای احكام مدنی دادگستری تبریز واقع در تبریز خ ازادی نرسیده به چهارراه ابوریحان اداره تعاون و کار تبریز واحد اجرای احکام مدنی دادگستری  بفروش خواهد رسید، مزایده از مبلغ ارزیابی شده كارشناسی شروع و به كسی كه بالاترین مبلغ را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد وده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس اخذ و به مابقی حداكثر یك ماه فرصت داده می شود برنده مزایده به هر عنوان انصراف نماید ده درصد مبلغ پیشنهادی بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد طالبین می توانند،تا  پنج روز قبل از مزایده از اموال بشرح ذیل با هماهنگی این واحد بازدید نمایند.
دو دستگاه پرس کفش -یک دستگاه چرخ لویس پستا سازی -چرخ خیاطی دو سوزنه سفید -چرخ خیاطی دو سوزنه دو دستگاه جمعا به قیمت پنجاه میلیون ریال 
 دادورز شعبه هشتم  اجرای احكام مدنی دادگستری شهرستان تبریز - جواد تقی زاده
استان آذربایجان شرقی - تبریز - خ ازادی نرسیده ب

ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی