مزایده بیل بکهو 100sp،نیسان کمپرسی، لجور و چرخ مستهلک

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده

نوبت اول
دهیاری روستای ده داود به استناد مجوز شماره ده/127 مورخ 1397.02.09 در نظر دارد ماشین آلات دهیاری را از طریق مزایده عمومی به شرح ذیل به فروش رساند . لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط جهت شرکت در مزایده دعوت به عمل می آید.

موضوع مزایده: 1 - بیل بکهو 100sp سال ساخت 13885 -2- نیسان کمپرسی دیزلی سال ساخت 1391 - 3- لجور- 4- چرخ مستهلک
مهلت و مکان دریافت اسناد مزایده: حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 98.02.09 به نشانی استان مرکزی - شهرستان شازند بخش سربند- بخشداری سربند
مهلت و مکان تحویل اسناد مزایده: حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 98.02.09 به نشانی استان مرکزی - شهرستان شازند بخش سربند- بخشداری سربند
زمان و مکان گشایش پیشنهادها: روز چهارشنبه مورخ 98.02.11 در مکان فرمانداری شازند
واریز مبلغ 50 میلیون ریال به عنوان ضمانتنامه بانکی جهت خرید بیل بکهو به حساب سپرده شماره 0216249878002 به نام حساب سپرده دهیاری ده داود نزد بانک ملی شعبه هندودر
واریز مبلغ 20 میلیون ریال به عنوان ضمانتنامه بانکی جهت خرید نیسان کپرسی به حساب سپرده 021624878002 به نام حساب سپرده دهیاری ده داود نزد بانک ملی شعبه هندودر
واریز مبلغ یک میلیون ریال به عنوان ضمانتنامه بانکی جهت خرید لجورسه چرخ به حساب سپرده شماره 0216249878002 به نام حساب سپرده دهیاری ده داود نزد بانک ملی شعبه هندودر
شرکت کنندگان در مزایده اسناد مزایده و پیشنهادهای خود را باید در پاکت های جداگانه لاک و مهر شده شامل تضمین ( پاکت الف) اسناد مزایده را در پاکت( ب ) و پیشنهاد قیمت ( پاکت ج) بگذارند و همه پاکت ها را در لفاف مناسب و لاک و مهر شده قرار دهند.

به پیشنهادهایی که فاقد سپرده و مشروط و مخدوش و سپرده های کمتر از میزان مقدور و پیشنهادهایی که پس از انتقضای مدت مقرر در  آگهی واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد . 
دهیاری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است
برندگان اول و دوم و سوم هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد
هزینه چاپ روزنامه به عهده برنده می باشد

شماره تماس 38424085

ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی