مزایده یک دستگاه خودرو سواری رنو تیپ لوگان مدل 1390 - آگهی 31321

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810462661200002
تاریخ صدور:1398.01.21
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان ملارد
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:
آگهی مزایده اموال منقول
در پرونده کلاسه 972084به موجب اجرائیه صادره از شعبه 4دادگستری ملارد ، له آقای مرتضی عزیزی  علیه  مصرف کارگران شرکت تعاونی مسکن کارکنان سازمان عقیدتی سیاسی ناجا شماره یک  محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 92.412.000تومان به عنوان اصل خواسته 5 درصد نیم عشر دولتی صندوق دولت چون نامبرده در موعد مقرر قانونی ، مفاد حکم را اجرا نکرده است .حسب تقاضای محکوم له اموال منقول محکوم شرح زیریه وسیله این مرجع توقیف و توسط کارشناس رسمی . خبره دادگستری ارزیابی گردیده است و مقرر است از مزایده درتاریخ1398.02.09ازساعت12.30الی13در محل اجرای احکام مدنی دادگستری ملارد به فروش برسد مزایده از قیمت 48.000.000تومان شروع می شود و مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید . قیمت مزایده به صورت وجه نقد یا چک بانکی ( تضمین شده ) فی المجلس از پرونده مزایده دریافت می شود و الباقی و جه ظرف مبلغی که از سوی این مرجع تعیین می گردد و حداکثر یک ماه از تاریخ مزایده تجاوز نخواهد کرد از خریدار اخذ به نامبرده تحویل خواهد شد در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نیز دارد و پس از کسر هزینه مزایده به نفع ضبط و مزایده تجدیثد می گردد
شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه داده می شود و قبل از مهلت مذکور یا قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه ( در صورت وصول شکایت )مال به خریدار تسلیم نخواهد شد ضمنا" ضابطین می توانند ظرف پنج روز قبل از مزایده به دفتر اجرا مراجعه و با هماهنگی اجرا از اموال بازدید و اموال مورد مزایده و بهای آن بدین شرح است .(مزایده یک دستگاه خودرو سواری رنو-تیپ لوگان-مدل 1390-رنگ مشکی متالیک-شماره پلاک 961ب87ایران 77شماره شاسی 001131521شماره موتور 084033-)
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری ملارد
فراهانی

ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی