مزایده خودروی سواری جک مدل1396

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره پرونده: 9709980496500193

شماره آگهی: 9710460505200257
شعبه صادر کننده: شعبه سوم اجراي احكام مدني شوراي حل اختلاف شهرستان اردبيل

تاریخ صدور:1397/12/23

آگهی مزایده اموال منقول ( نوبت اول )

بموجب دادنامه شماره 9709970496500270 مورخ 1397/04/16 صادره از شعبه 35 شورای حل اختلاف اردبيل ، محكوم عليه آقای شهرام مهدوي فرزند عابش محكوم است ، به پرداخت مبلغ 272/746/808 ریال بابت محکوم به (اصل خواسته و هزینه دادرسی و خسارت تاخیرتادیه (تا پایان آبان 97) و حق الوکاله وکیل و هزینه کارشناسی) در حق محكوم له آقای رسول جعفرپوراقدم قشلاقي فرزند ناصر با وکالت آقای سعید رستمی و مبلغ 10/000/000 ریال بابت نیم عشر دولتی ، باتوجه به امتناع محكوم عليه ازپرداخت محکوم به و توقیف مال ، محكوم له تقاضاي فروش خودروی سواری جک به شماره انتظامی 341 ب 57 ایران 91 را نمودند که موضوع به کارشناسی ارجاع و نظریه کارشناسی پس از بازدید خودرو در پارکینگ فدک واقع در جاده مغان به شرح زیر می باشد

خودروی سواری جک به شماره انتظامی 341 ب 57 ایران 91 ، شماره موتور: 033621 ، شماره شاسی : 137592 ،رنگ : سفید روغنی ، مدل: 1396 ، سوخت : بنزین

با عنایت به عدم دسترسی به سوئیچ خودروامکان تعیین اصالت فنی خودرو مقدور نگردید خودرو از نظر اتاق سالم و لاستیکهای خودرو در حد 50 درصد کارکرد می باشد چراغ ها و شیشه ها و تودوزی خودرو سالمی باشد سپر جلویی خودرو بخاطر برخورد جزیی آسیب دیده است در صورت داشتن اصات فنی قیمت پایه کارشناسی خودرو موصوف با مدنظر قراردادن 10 درصد پایین ترازقیمت عادله روز به جهت تلورانس و ایجاد ضریب اطمینان و فضای مناسب برای مانور قیمت های پیشنهادی شرکت کنندگان در عملیات مزایده به مبلغ 1/030/000/000 ریال تعیین و برآورد .

قیمت پایه کارشناسی 1/030/000/000 ریال می باشد.

بنابراين جلسه مزايده روز شنبه مورخ 1398/01/24 ساعت 9 الي 9/30 صبح واقع درچهارراه امام-مجتمع شورای حل اختلاف اردبیل - شعبه سوم اجرا ، در حضور نماينده دادستان محترم اردبيل برگزار خواهد شد و مزايده از مبلغ معينه كارشناسي شروع و به بالاترين قيمت پيشنهادي فروخته خواهد شد طالبين مي توانند در موعد مقرر فوق در جلسه مزايده شركت نموده و قيمت پيشنهادي خودشان را اعلام نمايند مزايده به بالاترين قيمت واگذار خواهد شد و برنده مزايده ده درصد ثمن معامله را في المجلس پرداخت و نسبت به پرداخت مابقي آن حداكثر يكماه مهلت خواهد داشت در صورت عدم واريزي در مهلت مقرر ده درصد واريزي به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد.

مدیر دفتر شعبه سوم اجراي احكام مدنی شورای حل اختلاف اردبيل
ینج 1397/12/23

ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی