مزایده یک دستگاه بیلر آلمانی

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره پرونده: 9709987140700157

شماره آگهی: 9710468852800012
شعبه صادر کننده: شعبه اجراي احكام شوراي حل اختلاف شهرستان اقليد

تاریخ صدور:1397/12/23

آگهی مزایده

نظر به اینکه طبق نیابت 972008 مورخ 1397/09/25 صادره از شعبه دوم اجرای احکام مدنی شیراز محکوم علیه جلیل کمالی فرزند رحیم محکوم به پرداخت مبلغ هفتادوپنج میلیون وپانصد هزار ریال بابت اصل خواسته ومبلغ یک میلیون وبیست وسه هزار ریال هزینه دادرسی ومبلغ سی وهشت میلیون وپانصدو بیست نه هزار وچهارصدو نود وهشت ریال خسارت تاخیر تادیه در حق عزیز اله رضایی فرزند حسین ومبلغ سه میلیونوهفتصدو هفتادوپنج هزار ریال نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت جمعاً به مبلغ یکصدو هجده میلیون وهشتصدو بیست وهفت هزاروچهارصدو نود وهشت ریال گردیده است که حسب تقاضای محکوم علیه یک دستگاه بیلر آلمانی کلاس 55 که جهت برداشت علوفه ویونجه مورد استفاده قرار می گیرد را معرفی نموده است که حسب نظریه کارشناس به مبلغ یکصدو سی میلیون ریال ارزیابی گردیده است که بابت محکوم به وسایر هزینه هایی اجرایی برای نوبت دوم به مزایده گذاشته می شود ،مزایده از قیمت ارزیابی شروع شده وشخص یا اشخاصی برنده مزایده خواهند بود که بالاترین قیمت را ارائه نمایند ،10 درصد مبلغ مزایده فی المجلس از برنده مزایده اخذ ونامبرده مکلف است مابقی را ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده به صندوق دادگستری واریز نمایند در غیر این صورت مبلغ ده درصد به نفع دولت ضبط خواهد شد

محل برگزاری مزایده دفتر اجرای احکام حقوقی شوراهای حل اختلاف اقلید وتاریخ آن از روزسه شنبه مورخ 1398/01/06شروع ومزایده روز چهارشنبه مورخ 1398/01/21ساعت 10 صبح می باشد متقاضیان می توانند 5 روز قبل از مزایده با هماهنگی محکوم علیه از دستگاه مورد نظر بازدید نمایند ودر روز مزایده شرکت نمایند .

 

قاضی اجرای احکام حقوقی شورای حل اختلاف اقلید

سجاد سلیمانی شکوه

ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی