مزایده دستگاه جوش و دستگاه جوش co2

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره پرونده: 9609982290500547

شماره آگهی: 9710462291500070
شعبه صادر کننده: شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان رباط كريم

تاریخ صدور:1397/12/23

آگهی مزایده اموال منقول

 

به موجب پرونده کلاسه 964165محكوم علیه شرکت حدیده سازه پرند محکو م است به پرداخت مبلغ 69/124/008 ریال در حق محكوم له احمد رحمانی و مبلغ 800/000 ریال بعنوان نيم عشردولتی درحق صندوق دولت ،و چون نامبرده در موعد مقرر قانونی مفاد حکم را اجراء نکرده است ، حسب تقاضای محکوم له اموال منقول محکوم علیه به شرح زیر به وسیله این اجراء توقیف و توسط کارشناس ارزیابی گردیده است و مقرر است از طریق مزایده در تاریخ 98/1/21ساعت 9صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری رباط کریم به فروش برسد . از قیمت 60/000/000 ریال شروع می شود و مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید . 10% از قیمت مزایده به صورت وجه نقد یا چک بانکی (تضمین شده) فی المجلس از برنده مزایده دریافت می شود و الباقی وجه مزایده ظرف مهلتی که از سوی دادورز اجراء تعیین می گردد و حداکثر یک ماه از تاریخ مزایده تجاوز نخواهد کرد ، از خریدار اخذ و اموال به نامبرده تحویل خواهد شد . در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد ، سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد . در صورتی که روز مزایده مصادف با ایام تعطیل شود ، مزایده فردای اداری همان روز در همان ساعت و مکان برگزار می گردد . شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه داده می شود و قبل از انقضای مهلت مذکور یا قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه (در صورت وصول شکایت) مال به خریدار تسلیم نخواهد شد . ضمناً طالبین می توانند ظرف 7 روز قبل از مزایده به دفتر اجراء مراجعه و با هماهنگی اجراء از اموال بازدید نمایند. مورد مزایدهدستگاه جوش میگ مگ مرک صبا الکتریک بشماره سریال 5094090203 ساخت ایران سال 1394 کارکرده در خط تولید به ارزش 36/000/000 ریال و دستگاه جوش co2 میگ مگ مرک صبا الکتریکی سریال 0209400038 ساخت ایران فاقد سال ساخت به ارزش 24/000/000 ریال که جمعا به ارزش 60/000/000 ریال ارزیابی گردیده است

مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان ربا ط کریم-غفاری

ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی