مزایده اتومبیل سواری ام وی ام 3105HNeW

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره پرونده: 9609981230400237

شماره آگهی: 9710461233600120
شعبه صادر کننده: شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان قائم شهر 

تاریخ صدور:1397/12/23

مزایده نوبت اول

در پرونده کلاسه 972394 / اجرای احکام مدنی له مائده نوروزیان علیه سید مصطفی برزکار به موجب دادنامه صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی قائمشهر محکوم علیه محکوم است به پرداخت تعداد 500 عدد سکه تمام بهار آزادی بابت مهریه وپرداخت مبلغ 19.050.000 تومان بابت هزینه دادرسی در حق محکوم له و مبلغ 27.500.000 تومان بابت نیم عشر در حق دولت ، ضمنا محکوم له به محض وصول مهریه مکلف به پرداخت هزینه دادرسی برابر با مبلغ فوق و بنفع صندوق دولت می باشد . در این اجرا اتومبیل متعلق به محکوم علیه به شرح زیر توقیف گردیده است:

اتومبیل سواری ام وی ام 3105HNeW به شماره پلاک 576 ن 22 ایران 82 مدل : 1395 به رنگ: سفید ، تعداد دو محور و چهار چرخ نوع سوخت : بنزین شماره موتور : MVM4771= JAgo 47239 شماره شاسی : NATFBAMDog 1036029 ظرفیت : 5 نفر تعداد 4 سیلندر وضعیت ظاهری : بدنه خط و خش دارد ، لاستیک ها 50 در صد آج دارد . قابلیت تبدیل پلاک دارد .

کارشناس رسمی دادگستری ارزش اتومبیل فوق را به مبلغ 700.000.000 ریال ارزیابی نموده است.

این اجرا در نظر دارد اتومبیل فوق را از طریق مزایده حضوری از ساعت 10 الی 11 صبح روز سه شنبه مورخ 1398/01/20 در دفتر اجرای احکام مدنی قائمشهر به فروش برساند. مزایده بر مبنای قیمت کارشناسی شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته و 10 درصد بهای مزایده فی المجلس از برنده مزایده اخذ خواهد شد و مابقی ظرف یک ماه از تاریخ مزایده وصول می گردد. در صورت عدم پرداخت مابقی ثمن مزایده، پس از کسر سایر هزینه های اجرا به نفع دولت ضبط خواهد شد. شرکت در مزایده حضوری است و برای عموم به استثنای مشمولین ماده 127 قانون اجرای احکام مدنی بلامانع می باشد. متقاضیان ظرف 5 روز جهت رویت به این اجرا مراجعه نمایند.

دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری قائمشهر

ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی