مزایده شیر خودکار مختص سیستم آبیاری تحت فشار

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره پرونده: 9709987450400075

شماره آگهی: 9710467416400022
شعبه صادر کننده: شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان گچساران

تاریخ صدور:1397/12/23

به نام خدا

(آگهی مزایده اموال منقول -مرحله اول)

نظر به اینکه در پرونده اجرایی کلاسه 971010 اجرای احکام حقوقی گچساران محکوم علیه سید جبار موسوی محکوم است به پرداخت24/136/000 ریال در حق محکوم له حسین مطلوبی و مبلغ 750/000 ریال بابت هزینه اجرایی در حق صندوق دولت و نظر به اینکه محکوم علیه در راستای پرداخت محکوم به تعداد یکصد عدد شیر خودکار مختص سیستم آبیاری تحت فشار به عنوان مال معرفی ، اموال مذکور توسط کارشناس خبره محلی ارزیابی، به میزان 50/000/000 ریال قیمت گذاری شده است و نسبت به نظریه کارشناسی در مهلت مقرر اعتراضی واصل نشده است فلذا مقرر گردید اموال مذکور در تاریخ 1398/01/22 ساعت 12 در دفتر اجرای احکام حقوقی گچساران به فروش بر سد.متقاضیان می توانند پنج روز قبل از برگزاری مزایده از اموال موصوف بازدید بعمل آورند. مزایده به قیمت پایه کارشناسی شروع و برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد و قبول نماید.%م

مسعود معصومی

مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی شهرستان گچساران

ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی