مزایده یکدستگاه جیپ صحرا مدل 1382

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره پرونده: 9209988740301050

شماره آگهی: 9710468741100199
شعبه صادر کننده: شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان سقز/قديم

تاریخ صدور:1397/12/23

((آگهی مزایده نوبت اول))

 

اجرای احکام مدنی دادگستری شهر ستان سقز در نظر دارد در رابطه با پرونده اجرائي بكلاسه 960930 ، خودرو ذیل را از طریق مزایده حضوری به فروش برساند.مشخصات مورد مزایده: یکدستگاه جیپ صحرا مدل 1382-برنگ سبز یشمی وکرم متالیک-دارای آثار کندگی و پوسیدگی و لاستیک50درصد به ارزش 150/000/000ریال برآورد گردیده است.مزایده حضوری و در تاریخ 1398/1/22 ساعت10 در محل دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان سقزشروع و در ساعت 11 خاتمه می یابد،مزایده از قیمت کارشناسی شده بعنوان قیمت پایه شروع میشود و برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت پیشنهادی را ارائه نماید .شرکت کنندگان بایستی در سامانه ثنا ثبت نام نموده و درخواست خود را بصورت کتبی در پاکت در بسته راس ساعت مقرر به دفتر اجرای احکام تحویل نمایند و به پیشنهادهای خارج از ساعت تعیین شده ترتیب اثر داده نمی شود .برنده بایستی فی المجلس ده درصد قیمت کارشناسی شده موضوع مزایده را بحساب سپرده دادگستری سقز بشماره 2171294253007 واریز و ظرف یک ماه بعد از تاریخ مزایده ترتیب پرداخت مانده بهای مزایده را بدهد در غیر اینصورت ده درصد تحویلی به نفع دولت ضبط خواهد شد.کسانی که قصد بازدید از مورد مزایده را داشته باشند پنج روز مانده به تاریخ برگزاری مزایده با مراجعه به این اجرا و ارائه دراخواست و مدارک هویتی و با اخذ مجوز وفق مقررات میتوانند از مورد مزایده بازدید بعمل آورند.

 

مدیراجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان سقز

آزاد اسعدی

 

ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی