مزایده کابل TOT

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی 97/4
نوبت دوم
مدیریت مخابرات منطقه گیلان در نظر دارد از طریق برگزاری مزایده عمومی نسبت به فروش کابلهای TOT مخابرات منطقه گیلان موجود در کانالهای مخابراتی سطح استان گیلان بشرح ذیل اقدام نماید:
کابل 04 TOT (مقدار واقعی زمان تحویل و پس از باسکول) 20000 کیلوگرم 
کابل 09 TOT (مقدار واقعی زمان تحویل و پس از باسکول) 10000 کیلوگرم 
فلذا از خریداران محترم دعوت به عمل می آید جهت خرید اسناد مزایده مبلغ 200.000 ریال به حساب سپهر 0102521606005 نزد بانک صادرات واریز و به آدرس چهارراه گلسار ـ ساختمان مرکزی مدیریت مخابرات منطقه گیلان طبقه سوم ـ واحد قراردادها مراجعه و با ارائه فیش واریزی اسناد مزایده را دریافت نمایند.
اخرین مهلت دریافت خرید اسناد مزایده پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 98.1.06 می باشد. 
آخرین مهلت تحویل ارسال اسناد مزایده پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 98.1.17 می باشد. 
تاریخ بازرگشایی پاکات پیشنهاد قیمت ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 98.1.18 می باشد. 
سپرده شرکت در مزایده 10% کل مبلغ پیشنهادی که به صورت چک بانکی تضمینی و یا ضمانت نامه بانکی در وجه شرکت مخابرات ایران می باشد. 
مبلغ کارشناسی هر کیلو کابل TOT به مبلغ 470.000 ریال می باشد. 
برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمنت را برای مجموع آیتم های اقلام مزایده پیشنهاد داده باشد. 
هزینه های مترتب از جمله هزینه کارشناسی ، نشر آگهی، تخلیه کابل از کانال، حمل و باسکول ... به عهده برنده مزایده می باشد.
مدیریت مخابرات منطقه گیلان در رد یا کلیه پیشنهادات مختار بوده و به پاکت های رسیده ناقص ـ فاقد سپرده ـ مخدوش ـ مشروط ـ مبهم و غیره ترتیب اثر  نخواهد داد.
لیست شهرستانهایی که کابل TOT در آن موجود می باشد و سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.
تلفن 32132370- 32132330 دورنویس 32132325 تماس حاصل فرمایید. 
سایت اینترنتی www.tcg.ir و www.tci.ir و http://iets.mporg.ir
شرکت مخابرات ایران (مدیریت منطقه گیلان ) 

ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی