مزایده خودروی سواری پژو 206 اس دی به رنگ خاکستری متالیک مدل 1392 - آگهی 27128

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره پرونده: 9709980215300857

شماره آگهی: 9710460215400020
شعبه صادر کننده: اجراي احكام شعبه 251 دادگاه خانواده مجتمع قضايي شهيد مطهري تهران

تاریخ صدور:1397/11/21

آگهی مزایده اموال غیر منقول

به موجب اجرائیه شماره 120-7/ 6/ 1397صادره ازشعبه 251دادگاه حقوقي تهران محكوم له خانم لیلا رضائی محكوم عليه محمد حسین پاشایی پورمحکوم علیه محكوم است به پرداخت 140 عددسکه تمام بهارآزادی از بابت مهریه درحق محكوم له وهمچنين محكوم است به پر داخت 000/ 550/ 2ريال هزينه اجرايي در حق صندوق دولت بابت نيم عشر دولت چون محكوم عليه در موعد مقرر قانوني نسبت به اجرای مفاد راي و اجرائیه صادره اقدام ننموده حسب تقاضاي محكوم له خودرو پژو 206 اس دی به رنگ خاگستری متالیک به شماره انتظامی 723ج16 ایران22 مدل 1392 و خط تلفن همراه 09121003358 ازاموال محکوم علیه توسط اجراي احكام شعبه 251تهران بابت وصول محكوم به توقيف گرديده وطبق نظر كارشناس رسمي دادگستری تهران خودرو فوق الذکربه مبلغ000/ 000/ 450ریال وخط تلفن همراه 000/ 000/ 300 ریال ارزیابی گردیده که در تاريخ 15/ 12/ 97 شنبه ازساعت30/ 8 الی 30/ 9صبح در دفتر اجراي احكام مجتمع قضائی شهید مطهری از طریق مزایده بفروش میرسد مزايده از قيمت پایه كارشناسی شروع ميگردد ومال متعلق به كسي است كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد و10درصد از قيمت پايه كارشناسي از خريدار به صورت وجه نقد دريافت مي گردد وخريدار موظف است الباقي وجه مزايده را از تاريخ مزايده ظرف يك ماه به صندوق سپرده دادگستري به شماره حساب 2171299017001واريزوفيش واريزي را به اجراي احكام شعبه 251تسليم نمايد ودر صورتيكه خريدار نتواند الباقي ثمن معامله را پرداخت نمايد 10 در صد ان بنفع دولت ضبط خواهد شد ومزايده تجديد ميگردد وشكايت راجع به تخلف مزايده ظرف يك هفته از تاريخ فروش به دادگاه داده مي شود وقبل از انقضاي مهلت مذكور يا قبل از اتخاذ تصميم دادگاه (در صورت وصول شكايت)مال به خريدار تسليم نخواهد شد ضمناً طالبين مي توانند ظرف 5 روز قبل از مزايده از مال موردمزايده باهماهنگي اجراي احكام بازديد نمايند مشخصات خودرو عبارتند پژو 206 اس دی به رنگ خاگستری متالیک به شماره انتظامی 723ج16 ایران22 مدل 1392 به شماره شاسیnaap41fd8dg635223 به شماره موتور 160boo43379-وضعیت ظاهری -گلگیر جلو راست .درب گلگیر عقب راست آسیب دیده ونیاز به بازسازی دارد-صندلی و تودوزی سالم-موتور مناسب-گیربکس سالم-لاستیکها در وضعیت70% درصد که با کلیه اوصاف خودرو فوق الذکر به مبلغ 000/ 000/ 450ریال وخط تلفن همراه به مبلغ 000/ 000/ 300 ریال چهار شنبه راس ساعت30/ 8 صبح مورخه 15/ 12/ 1397از طریق اجرای احکام مجتمع قضائی شهید مطهری به فروش مي رسد.

دادورز شعبه 251دادگاه حقوقي تهران -سبحانی

ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی