مزایده یک دستگاه تولید نایلون و نایلکس با عرض کاری یک متر و موتور 15 اسب - آگهی 27127

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره پرونده: 9409983589200638

شماره آگهی: 9710463591300023
شعبه صادر کننده: شعبه سوم اجراي احكام شوراهاي حل اختلاف شهرستان يزد

تاریخ صدور:1397/11/21
«آگهي مزايده»

باستناد پرونده اجرائی به كلاسه 970699/3/ش صادره از سوی شورای حل اختلاف شهرستان یزد له بانک ملت با وکالت خانم زهرا دهقانی و علیه 1)حوا دهقانپور 2) سید مهدی نجفی محکوم علیه بابت محکوم به وهزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل و نیم عشر دولتی ، جمعا به مبلغ 83/409/558 ریال در حق محکوم له و صندوق دولت مدیون می باشد که شخص ثالثی بنام محمد حسین دهقانپور فراشاه فرزند محمد علی اموال منقولی را بعنوان مال محکوم علیه حوا دهقانپور معرفی نموده است که عبارتند از یک دستگاه تولید نایلون و نایلکس با عرض کاری یک متر ، موتور 15 اسب ، برج ثابت 4 متری ،دارای یک اینور تر ، باظرفیت تولید 30 کیلوگرم در ساعت ، همراه با سیستم هوادهی ، جمع کن محصول و تابلو کنترل ، بدون پلاک مشخصات که توسط کلانتری 16 یزد توقیف و طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 280/000/000 ریال ارزیابی گردیده است که جهت ادای دین محکوم علیه در روزسه شنبه مورخ 1397/12/07ساعت 9 الي 10 صبح از طريق مزايده درشعبه 3 اجراي احكام شورای حل اختلاف شهرستان يزد واقع در بلوار مدرس مجتمع مرکزی شورای حل اختلاف استان یزد به فروش مي رسد طالبين مي توانند جهت کسب بیشتر همه روزه به جز ایام تعطیل در ســـــاعت اداري در اجراي احكام شورای حل اختلاف یزد حاضر و کسب اطلاع نمایند و در صورت تمايل به خريد آن تقاضاي كتبي خود را به همراه مبلغ پيشنهادي و توديع مبلغ 10درصد از كل مبلغ پيشنهادي به حساب سپرده دادگستری یزد به شماره 2171295806004 نزد بانك ملي دادگستری واريز و فيش آن را ضميمه در خواست نموده و تا قبل از ساعت مزايده در پاكت دربسته تحويل اجرا نموده و رسيد دريافت دارند مزايده از مبلغ كارشناسي شده آغاز و برنده كسي است كه بيشترين مبلغ را در تقاضاي خود پيشنهاد داده باشد و ضمناً تقاضائي كه فاقد فيش 10 درصد سپرده باشد بدون اعتبار بوده و ترتيب اثر داده نخواهد شد و در پايان وقت مزايده درب پاكت ها باز و قرائت خواهد شد و حضور متقاضيان در جلسه مزايده بلامانع خواهد بود

مدير دفتر واحد اجراي احكام مدني شعبه سوم اجراي احكام شوراهاي حل اختلاف شهرستان يزد - محمد حاجي زاده تفتي

يزد - بلوار مدرس - ساختمان مركزي شوراي حل اختلاف

ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی