مزایده خودرو سواری پژو 405 رنگ مشکی متالیک - آگهی 27125

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره پرونده: 9709980214000769

شماره آگهی: 9710460296400032
شعبه صادر کننده: اجراي احكام شعبه 191 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد مطهري تهران

تاریخ صدور:1397/11/21

اگهی مزایده اموال منقول

بموجب پرونده کلاسه 970234/191 ج از شعبه 191 دادگاه عمومی تهران خواهان خانم آرزو اسمعیل زاده اصالتا از ناحیه خود و قیمومتا از ایلین اسمعیل زاده و خوانده اراسته محمد زاده -- دادستان ناحیه 25 ویژه امور سرپرستی مبنی بر تقسیم ترکه از طریق فروش اموال متوفی حامد اسماعیل زاده طبق مفاد دادنامه 1162---1/10/1397 اموال مذکور توسط کارشناس رسمی دادگستری بشرح زیر توصیف و ارزیابی شده ومقرر است از ساعت 11/30الی12/30 مورخ 8/ 12 / 1397 در محل دفتر مزایده اجرای احکام شعبه 191 دادگاه حقوقی تهران از طریق مزایده از قیمت 190/000/000 ریال طبق نظریه کارشناس شروع میشود و به هر شخص حقیقی وحقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و الباقی ظرف یکماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد در صورتیکه در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده محکوم علیه است و از محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده بنام خریدار منتقل نخواهد شد مال مورد مزایده و بهای ان طبق نظر کارشناس بدین شرح است

خودرو بشماره انتظامی 143 ل 63 - ایران 77 -- خودرو سورای پژو 405 رنگ مشکی متالیک سوخت بنزین شماره شاسی 82062175 شماره موتور 12482022779 فاقد پلاک انتظامی در جلو --رکاب زیر درها و گلگیر عقب خوردگی دارد

دادورز اجرای احکام مدنی شعبه 191 دادگاه حقوقی تهران

ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی