مزایده یکدستگاه خودرو سمند مدل 1383 - آگهی 27124

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره پرونده: 9009982400500236

شماره آگهی: 9710462407100231
شعبه صادر کننده: اجراي احكام شعبه 5 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان زنجان

تاریخ صدور:1397/11/21

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول


در پرونده های کلاسه911517 محکوم علیه آقای اکبر الماسی فرزند حکمعلی به پرداخت مبلغ1/610/000/000ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم له ومبلغ 96/000/000ریال به عنوان نیم عشر دولتی در حق دولتی گردیده اند نظر به عدم پرداخت محکوم به اموالی با مشخصات ذیل از محکوم علیه توقیف وتوسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شده و قرار است از طریق مزایده حضوری در تاریخ97/12/15 روز چهارشنبه در محل دفتر شعبه پنجم اجرای احکام راس ساعت11صبح به فروش برسد.مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد و 10درصد ثمن معامله نقدا یا بصورت چک بانکی(تضمینی) از برنده مزایده اخذ و مابقی باید ظرف مدت یک ماه وصول گردد در غیر اینصورت 10درصد ماخوذه به نفع دولت ضبط خواهدشد.طرفین می توانند ظرف مدت یک هفته ازتاریخ مزایده نسبت به نحوه برگزاری مزایده اعتراض نمایند که در اینصورت تارسیدگی به اعتراض ازسوی دادگاه مورد مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شد.خریداران می توانند ظرف مدت پنج روز قبل ازتاریخ برگزاری مزایده از اموال مورد مزایده بازدید نمایند.

مشخصات اموال مورد مزایده:

یکدستگاه خودرو سمند مدل 1383بشماره 164ه71ایران 33- مبلغ 110/000/000ریال ارزیابی گردیده است.

ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی