مزایده خودروی سواری تویوتا کمری - آگهی 27122

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره پرونده: 9309988754200230

شماره آگهی: 9710468715600128
شعبه صادر کننده: شعبه دوم اجراي احكام مدني دادگستري سنندج

تاریخ صدور:1397/11/21
آگهی مزایده مال منقول نوبت اول شماره 971771

در خصوص پرونده 971771 شعبه دوم اجراي احكام (حقوقي) سنندج مبنی محکومیت فرزین رحیمی در حق سید احمد شهدایی و غیره.... ، مال غیر منقول به شرح ذیل توقیف و کارشناسی شده است . لذا مزايده نوبت اول روز پنج شنبه در مورخ 1397/12/09از ساعت 9 الي 10 صبح در مجتمع قضايي شهيد بهشتي سنندج دفتر اجراي احكام حقوقي با حضور نماينده دادسراي عمومي و دادورز شعبه ( با قيمت شروع به میزان مبلغ کارشناسی ) به مزايده گذاشته مي‎شود. طالبين مي توانند پنج روز قبل از روز مزايده با كسب مجوز از اجراي احكام حقوقي از مال مورد مزايده بازديد بعمل آورند و پيشنهاد خود را كتباً روز مزايده تسليم نمايند برنده مزايده كسي خواهد بود كه بالاترين قيمت را روز برگزاري مزايده بپردازد و في المجلس مبلغ 10% قيمت پيشنهادي را به حساب سپرده دادگستري واريز نمايد و حداكثر ظرف يكماه آينده ترتيب پرداخت مابقي قيمت را بدهد

به استناد سند معتبر رویت شده بدینوسیله مشخصات فنی خودرو بازدید شده ونتیجه بررسی و ارزیابی آن به شرح زیر به اگاهی میرساند.

الف-مشخصات خودرو:نوع:سواری رنگ:کرم رنگ تعدادمحور:2 شماره انتظامی:51-669 ج 64 تعدادسیلند:6 سیستم وتیپ:تویوتا کمری سوخت:بنزین مدل:2006 تعدادچرخ 4 ظرفیت:5نفر

ب-وضعیت ظاهری و فنی خودرو:اطاق.بدنه:سالم ولی سپر جلو وعقب گوشه های انها دچار رنگ رفتگی و خط است موتور: نامعلوم داشبورد:سالم گیربکس:نامعلوم صندلی و تودوزی:دارای رادیو پخش دیفرانسیل:نامعلوم تایرها:نسبتا دارای 40درصد آج سیستم تعلیق:نداشت

توضیحات:با استعلام از مرجع ذیربط1-بابت نقل وانتقال ومالیات خودرو مذکور حدود مبلغ 5/400/000ریال2-خلافی مبلغ 20/100/000ریال3-هزینه پارکینگ هر روز به مبلغ 40/000ریال از تاریخ توقف تا زمان ترخیص خودرو فوق الذکر

قیمت کارشناسی پایه(برای مزایده):در صورت به کار بودن برای مصرف کننده در عرف بازار روز حدود مبلغ 1/150/000/000ریال براورد قیمت میگردد.

 

امانی-دادورز اجرای احکام حقوقی شعبه دوم متمرکز سنندج

ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی