مزایده 3دستگاه جوش پرتابل co2وپلاسما،یک دستگاه صنعتی پاشش رنگ و ..... - آگهی 27121

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره پرونده: 9609983049400199

شماره آگهی: 9710462626600128
شعبه صادر کننده: شعبه اجراي احكام مدني شهرستان اشتهارد

تاریخ صدور:1397/11/21

آگهی مزایده اموال منقول

به موجب پرونده کلاسه فوق اجراییه صادره از این دادگاه محکوم له علی کاظم پور علیه عباس جعفری کلخورانی محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 501/527/972ریال درحق محکوم له و پرداخت مبلغ 25/076/399ریال نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت نامبرده در موعد مقرر قانونی مفاد حکم را اجرا نکرده است حسب تقاضای محکوم له اموال منقول محکوم علیه بشرح ذیل به وسیله این اجرا توقیف و توسط کارشناس ارزیابی گردیده است و مقرر است از طریق مزایده در تاریخ 1397/12/07از ساعت 10 الی 11 صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگاه اشتهارد بفروش برسد مزایده از قیمت کارشناسی شروع و مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت راپیشنهاد نماید 10% از قیمت مزایده به صورت وجه نقد یا چک بانکی ( تضمین شده ) فی المجلس از برنده مزایده دریافت می شود و الباقی وجه مزایده ظرف مهلتی که از سوی مدیر اجرا تعیین می گردد وحداکثر یک ماه از تاریخ مزایده تجاوز نخواهد کرد از خریدار اخذ و اموال به نامبرده تحویل خواهد شد. در صورتیکه برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده بنفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه داده می شود و قبل از انقضای مهلت مذکور یا قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه ( در صورت وصول شکایت) مال به خریدار تسلیم نخواهد شد. ضمناً طالبین می توانند ظرف 5روز قبل از مزایده به دفتر اجرا مراجعه و با هماهنگی اجرا از اموال بازدید نمایند./اموال مورد مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است:

1-یک دستگاه جوش پرتابل co2 شرکت miller مدلcompactblu243 همراه با کپسول گاز و فیدر و سیم جوش و منبع تغذیه dc و تورج رنگه بدنه آبی مستعمل و سالم به قیمت 30/000/000 ریال

2-یک دستگاه جوش پرتابل پلاسما شرکت fimer ایتالیا مدل 90 توان 18kva همراه با متعلقات و انبر رنگ بدنه قرمز مستعمل و سالم به قیمت 40/000/000 ریال

3-یک دستگاه جوش پرتابل شرکت miller مدل goldstar500sc همراه با متعلقات و انبر رنگ بدنه آبی مستعمل و سالم به قیمت 20/000/000 ریال

4-یک دستگاه صنعتی پاشش رنگ دو جزئی برند آمریکائی graco reacer مدل e-xp2 و متعلقات وضعیت مستعمل و خاموش به قیمت 370/000/000 ریال

5- یکدستگاه تسمه کش brother مستعمل وسالم به قیمت 10/000/000 ریال

6- تعداد 7 عدد کپسول گاز 25 کیلویی به قیمت 14/000/000 ریال

7-یک دستگاه اره دیسکی (آتشی) برش آهن آلات شرکت صبا صنعت رنگ بدنه آبی مستعمل و سالم به قیمت 10/000/000 ریال

ارزش مجموع اقلام 7 گانه فوق به مبلغ 490/400/000 ریال بر آورد می گردد./


دادورز اجراي احكام شعبه اجراي احكام مدني شهرستان اشتهارد - مهدي فرحناكي

استان البرز - شهرستان اشتهارد - بلوار آيت اله خامنه اي - نرسيده به ميدان بسيج - روبروي بانك ملت - طبقه فوقاني دارائي

ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی