مزایده يك دستگاه سواري سمند مدل 1389 - آگهی 27120

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره پرونده: 9609983751300586

شماره آگهی: 9710463751500048
شعبه صادر کننده: شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان برخوار

تاریخ صدور:1397/11/21
آگهي مزايده و فروش اموال منقول


شعبه اجراي احكام مدني دادگستري برخوار در نظر دارد در خصوص پرونده كلاسه971457اجراي احكام جلسه مزايده اي در تاريخ 97/12/12 ساعت 9/30 صبح در محل دادگستري برخوار دفتر اجراي احكام جهت فروش اقلام زير برگزار نمايد طالبين خريد ميتوانند پنج روز قبل از مزايده از اموال به شرح زير واقع در پاركينگ حبيب آباد بازديد نمايند. مزايده از مبلغ ارزيابي شده شروع و برنده كسي است كه حداقل ده درصد مبلغ ارزيابي شده را در زمان مزايده به همراه داشته باشد و بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد.

 

1-يك دستگاه سواري سمند به شماره انتظامي 559د98 ايران 43،مدل 1389،رنگ سفيد،به شماره موتور 12488211578،شماره شاسيNAAC51A8BAF006716 به قيمت كارشناسي 250/000/000ريال

 

 

 

اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان برخوار

ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی