مزایده 5 دستگاه کولر اسپیلیت - آگهی 27118

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره پرونده: 9709981293101084

شماره آگهی: 9710461294000050
شعبه صادر کننده: شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان جويبار

تاریخ صدور:1397/11/21

در پرونده کلاسه 970723 اجرای مدنی متمرکز ، محکوم علیه شرکت فولاد سازان جویبار به مبلغ 152.000.000 ریال بهمراه تاخیر تادیه (قابل محاسبه در اجرای احکام مدنی در روزمزایده) در حق آقای حسین شکاری محکوم گردیده است.لذا این اجرا بنا به درخواست محکوم له، اموال محکوم علیه را جهت تأمین آن توقیف و از طریق مزایده با حضور نماینده دادستان و مدیر اجرای احکام دادگستری شهرستان جویبار تحت شرایط زیر بفروش میرساند. مال مورد مزایده :

3دستگاه کولراسپیلیت سامسونگ 12000 با قیمت هردستگاه 22.000.000 با قیمت مجموع 66.000.000 ریال

1دستگاه کولراسپیلیت سامسونگ 18000 با قیمت 32.000.000 ریال

1دستگاه کولراسپیلیت 12000 جنرال با قیمت 17.500.000 ریال

مجموع قیمت:115.500.000(یکصد و پانزده میلیون وپانصدهزار) ریال

به آدرس:جویبار –روستای دونچال منزل آقای قاسم شریفی

مزایده از مبلغ ارزیابی شده پایه شروع ، کسانیکه بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند برنده مزایده محسوب خواهد شد.

موعد وزمان فروش ، روز 97/12/13 ساعت 9صبح در دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری جویبار می باشد. زمان بازدید از مال مزایده در یکی از روزهای اداری پس از انتشار میباشد.

 

دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان جویبار

معصومی

ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی