مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس مدل 1391 - آگهی 27116

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره پرونده: 9709988650300494

شماره آگهی: 9710468653600014
شعبه صادر کننده: شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان خمين

تاریخ صدور:1397/11/21

آگهی مزایده اموال منقول/غیرمنقول به کلاسه 970562 اجرای احکام شعبه اول حقوقی خمین و صدور دستور فروش اموال ذیل الذکر از طریق مزایده به اطلاع می رساند که مزایده فروش اموال موسوم در 1397/12/11 رأس ساعت 8/30 صبح در اجرای احکام حقوقی شعبه اول از قیمت پایه 390/000/000 ریال شروع و به شخص یا اشخاص حقیقی و یا حقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد دهند فروخته خواهد شد. متقاضیان شرکت در مزایده در صورت تمایل می توانند در مدت پنج روز قبل از شروع مزایده نسبت به بازدید از اموال که به شرح ذیل باشد اقدام نمایید.

 

یک دستگاه خودرو پژو پارس به شماره انتظامی 53- 597 س 95 مدل 1391 ، رنگ سفید روغنی مورد مالکیت آقای محسن قربان تنهایی ، از لحاظ اتاق سالم ، بی رنگ و وضعیت لاستیک خوب می باشد. ارزش خودرو مبلغ 390/000/000 ریال می باشد.

 

 

شعبه اول اجرای احکام مدنی خمین

ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی