مزایده یک عدد اتاق کامیون ده چرخ فابریک چوبی مستعمل و اتاق کامیون بنز خاور - آگهی 27115

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره پرونده: 9609983598100766

شماره آگهی: 9710463591200012
شعبه صادر کننده: شعبه دوم اجراي احكام شوراهاي حل اختلاف شهرستان يزد

تاریخ صدور:1397/11/21
«آگهي مزايده»

باستناد پرونده اجرائی به كلاسه /962206/2ش صادره از سوی شورای حل اختلاف شهرستان یزد له مجتبی دشتی رحمت آبادی و علیه سعید دهقان بنادکی محکوم علیه بابت محکوم به جمعا به مبلغ 110/000/000 ریال در حق محکوم له و صندوق دولت مدیون می باشد که شخص ثالثی به نام حسین زارعیان فرزند حبیب الله اموال منقولی را بعنوان مال محکوم علیه معرفی نموده است که عبارتند از 1) اتاق کامیون ده چرخ فابریک تعداد 1 عدد چوبی مستعمل 2) اتاق کامیون بنز خاور تعداد 1 عدد چوبی مستعمل که توسط کلانتری 14 یزد توقیف و طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 95/000/000 ریال ارزیابی گردیده است که جهت ادای قسمتی از دین محکوم علیه در روزیکشنبه مورخ 1397/12/05 ساعت 9 الي 10 صبح از طريق مزايده درشعبه 2 اجراي احكام شورای حل اختلاف شهرستان يزد واقع در بلوار مدرس مجتمع مرکزی شورای حل اختلاف استان یزد به فروش مي رسد طالبين مي توانند جهت کسب بیشتر همه روزه به جز ایام تعطیل در ســـــاعت اداري در اجراي احكام شورای حل اختلاف یزد حاضر و کسب اطلاع نمایند و در صورت تمايل به خريد آن تقاضاي كتبي خود را به همراه مبلغ پيشنهادي و توديع مبلغ 10درصد از كل مبلغ پيشنهادي به حساب سپرده دادگستری یزد به شماره 2171295806004 نزد بانك ملي دادگستری واريز و فيش آن را ضميمه در خواست نموده و تا قبل از ساعت مزايده در پاكت دربسته تحويل اجرا نموده و رسيد دريافت دارند مزايده از مبلغ كارشناسي شده آغاز و برنده كسي است كه بيشترين مبلغ را در تقاضاي خود پيشنهاد داده باشد و ضمناً تقاضائي كه فاقد فيش 10 درصد سپرده باشد بدون اعتبار بوده و ترتيب اثر داده نخواهد شد و در پايان وقت مزايده درب پاكت ها باز و قرائت خواهد شد و حضور متقاضيان در جلسه مزايده بلامانع خواهد بود

مدير دفتر واحد اجراي احكام مدني شعبه دوم اجراي احكام شوراهاي حل اختلاف شهرستان يزد - محمد حاجي زاده تفتي

يزد - بلوار مدرس - ساختمان مركزي شوراي حل اختلاف

ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی