مزایده دستگاه چاپ آفست مارک دستگاه رولند 606 مدل دستگاه RF063B - آگهی 27106

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره پرونده: 9309980242401358

شماره آگهی: 9710462206700020
شعبه صادر کننده: اجراي احكام شعبه 127 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد باهنر تهران

تاریخ صدور:1397/11/21
آگهی مزایده به موجب پرونده اجرایی به کلاسه 960310 موضوع دادنامه صادره از شعبه 127 دادگاه عمومی تهران له آقای حسن مفضلی فرد علیه آقای میثم محمدزاده بخواسته مبلغ 2423584694ریال هزینه دادرسی و خسارت تادیه نیم عشر اجرایی در حق دولت جهت وصول مطالبات یکدستگاه چاپ تعرفه نموده که از جانب شخص ثالث معرفی شده و با توجه به ارزیابی صورت گرفته از سوی هیئت کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل که مصون از اعتراض مانده است لذا مقرر گردید مال توقیف شده در مورخ 1397/12/20 از ساعت 9 الی 9/30 در دفتر اجرای احکام شعبه 127 دادگاه عمومی تهران واقع در مجتمع قضایی شهید باهنر از طریق مزایده حضوری بفروش برسد قیمت مال از بهای ارزیابی شده شروع و به شخص حقیقی یا حقوقی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد مبلغ پیشنهادی نقدا و فی المجلس از برنده مزایده اخذ و الباقی ظرف مدت یکماه از تاریخ برگزاری مزایده باید در صندوق دادگستری تودیع گردد پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد در صورتیکه در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده محکوم علیه است و از محل فروش پرداخت خواهد شداحتراما عطف به دستور آن ریاست محترم مبنی بر کارشناسی پرونده شماره 960310 مربوط به آقای مفضلی علیه آقای محمدزاده بدینوسیله به استحضار میرساند اینجانبان با مراجعه به آدرس کیلومتر 18 جاده مخصوص کرج ابتدای بلوار وردآورد کوچه احتشامی یگانه پلاک 43 نسبت به انجام کارشناسی موضوع مورد نظر اقدام و نتایج آن به شرح زیر به استحضار میرسد شرح کارشناسی با مراجعه این هیات به آدرس مذکور از دستگاه مورد نظر با مشخصات زیر بازدید بعمل آورده که با توجه به بررسی انجام شده و تحقیقات بعمل آمده و در نظر گرفتن نرخ استهلاک و همچنین آماده بکار نبودن دستگاه و کسر بودن برخی از قطعات آن مانند برد الکترونیکی و نیز در نظر گرفتن سایر عوامل موثر در موضوع کارشناسی ارزش آن برابر 3650000000 ریال برآورد و اعلام میگردد نام دستگاه چاپ آفست 6050 offenbach am main Germany man roland druck maschinen AG d سری658 شماره سریال b 2383307490 تعداد رنگ 6 رنگ مارک دستگاه رولند 606 مدل دستگاه RF063B اندازه ورق چهار و نیم ورقی اندازه به سانتیمتر 100در 70 سال ساخت 1993 سایر مشخصات دارای میز کنترل کامپیوتری بعلاوه خشک کن آی آر بعلاوه شستشوی اتوماتیک سیلندر بعلاوه لاستیک و نورد های مرکب ابعاد کلی و تقریبی دستگاه موصوف 17متر در سه متر و بیست در دو مترو پانزده وضعیت در زمان بازدید کسر بودن برد 342U بعلاوه در حال تعمیر و سرویس و راه اندازی تصاویر تهیه شده نیز پیوست شده است -

 

اجرای احکام شعبه 127 دادگاه عمومی مجتمع قضایی باهنر تهران

ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی