مزایده يك دستگاه خودروي سواري پژو 206 مدل 1383 - آگهی 27105

منقضی شده
شرح آگهی :

رشماره پرونده: 9209983650200144

شماره آگهی: 9710463650300030
شعبه صادر کننده: شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان فريدن

تاریخ صدور:1397/11/21
((آگهي مزايده نوبت دوم))

واحد اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان فريدن در نظر دارد در خصوص پرونده اجرايي كلاسه 970006جلسه مزايده اي در روز پنجشنبه مورخ 1397/12/16 از ساعت 10 لغايت 11صبح و به منظور وصول محكوم به از طريق فروش يك دستگاه خودروي سواري پژو 206 مدل 1383 به شماره انتظامي 295ق33 ايران 53، شماره موتور 48791 و شماره شاسي 29316 به مالكيت آقاي كورش رحيمي ، كه حسب نظريه كارشناسي برروي گلگير جلو راست-گلگير عقب چپ-درب عقب چپ ريختگي بتونه ورنگ مشهود ودرب جلو راست-ركاب راست -درب عقب راست وگلگير عقب راست اثار تصادف دارند -چراغ خطر عقب چپ شكسته -تودوزي پاره-لاستيكها ده درصد كارايي كه توسط كارشناس رسمي دادگستري بدون رويت بيمه شخص ثالث وعدم روشن نمودن موتور وليكن بر مبناي دارا بودن بيمه وسالم بودن موتور وگيربكس وديفرانسيل به مبلغ 100/000/000 ريال معادل ده ميليون تومان ارزيابي گرديده است در محل اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان فريدن برگزار نمايد . طالبين خريد مي توانند به مدت 5 روز قبل از موعد مزايده از مال مورد نظر ديدن نموده و سپس در صورت تمايل در جلسه مزايده شركت نمايند . مزايده از قيمت پايه كارشناسي شروع و برنده مزايده فرد يا افرادي مي باشند كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايند . كساني مي توانند در جلسه مزايده شركت نمايند كه ده درصدقيمت كارشناسي را في المجلس و نقدا پرداخت و در صورت برنده شدن الباقي را ظرف مدت يكماه پرداخت نمايند در غير اين صورت ده درصد اوليه به نفع صندوق دولت ضبط و مزايده تجديد مي گردد.

 

اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان فريدن

ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی