مزایده یک دستگاه اتوبوس اسقاطی - آگهی 27101

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی - نوبت اول چاپ دوم
سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری شاهین شهر در نظر دارد یک دستگاه اتوبوس اسقاطی که قابلیت بازسازی ندارد را با قیمت کارشناس رسمی دادگستری و از طریق مزایده عمومی مستند به ماده 13 آیین نامه مالی شهرداری ها و طبق اسناد مندرج در آگهی و بدون انتقال سند مالکیت به فروش برساند. بنابراین متقاضیان می بایستی جهت اطلاع از شرایط و شرکت در مزایده به امور مالی سازمان واقع در شاهین شهر بلوار جمهوری اسلامی مجموعه اداری انقلاب مراجعه و نسبت به تحویل مدارک تا آخر وقت اداری روز سه شنبه مورخ 97.12.07 به حراست شهرداری اقدام نمایند. پیشنهادات رسیده راس ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 1397.12.07 با حضور اعضا کمسیون عالی معاملات سازمان باز و قرائت خواهد شد
سپرده شرکت در مزایده به مبلغ 20.000.000 ریال می باشد که به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز مبلغ به حساب شماره 0112216666001 به نام سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری شاهین شهر نزد بانک ملی 
2. متقاضیان می توانند جهت بازدید از اتوبوس فوق الذکر از تاریخ 97.11.18 لغایت 97.12.07 به استثنای روزهای تعطیل از ساعت 9 صبح لغایت 12 به آدرس شاهین شهر بلوار طالقانی، جنب جایگاه CNG پردیس/ ساختمان فنی سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری شاهین شهر مراجعه نمایند.
چنانچه برندگان اول تا دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده انان به ترتب ضبط خواهد شد.
بدیهی است شرکت در مزایده و ارایه پیشنهادات به منزله قبول  شروط و تکالیف مقرر در اسناد مربوطه بوده و سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.
هزینه های کارشناسی و چاپ آگهی مزایده در روزنامه و نیز هزینه بارگیری و حمل و نقل اتوبوس در زمان تحویل به عهده برنده مزایده می باشد.
سایر اطلاعات و جزییات مربوطه به پیمان در اسناد شرایط اگهی مزایده مندرج است.

ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی