مزایده یک دستگاه کشش مفتول آلومینیم ازنوع lhd450/13h - آگهی 27100

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره پرونده: 9109983810300475

شماره آگهی: 9710463811900012
شعبه صادر کننده: شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان شهركرد

تاریخ صدور:1397/11/21
آگهي مزایده (مرحله اول)

به موجب پرونده شماره963808 محکوم علیه شرکت حیان زاگرس محکوم گردیده است به تسلیم وتحویل 32/207کیلوگرم مفتول آلومینیوم معادل مبلغ 7/729/680/00 ریال ومبلغ 90/050/000ریال هزینه دادرسی ومبلغ 76/750/000ریال هزینه کارشناسی درحق خواهان شرکت خدماتی بازرگانی رساخطوط شهرکردو همچنین پرداخت مبلغ 112/500/000ریال بابت حق الاجرای دولتی،با توجه به عدم پرداخت مبالغ فوق و با توجه به توقیف دستگاه به منظور استیفای محکوم به، مال قید شده در ذیل برگه متعلق به محکوم علیه از سوی این اجرا توقیف و توسط کارشناس توصیف و ارزیابی شد و مقرر است از طریق مزایده راس ساعت:10 روز یکشنبه مورخ1397/12/19 در دادگستری شهرکرد شعبه اول اجرای احکام مدنی (شعبه سوم) با حضور نماینده محترم دادستان بفروش برسد و هر کس که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود و می بایست فی المجلس 10% مورد مزایده را به حساب سپرده دادگستری واریز نماید و قبض بانکی آنرا به این شعبه تسلیم نماید و مابقی مبلغ را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده واریز نماید در غیر اینصورت وجوه واریزی پس از کسر هزینه مزایده به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد.این آگهی برای یکبار در روزنامه محلی منتشر و همچنین در معابر عمومی الصاق خواهد شد شرکت در مزایده برای عموم آزاد است به استثناء مسئولین اجرا ، قربای سببی و نسبی آنان ضمنناً متقاضیان شرکت در مزایده میتوانند در مدت پنج روز قبل از مزایده از طریق این اجراء نسبت به چگونگی نحوه برگزاری مزایده کسب اطلاع نمایند.(لازم به ذکر است شرکت کنندگان جهت حضور درجلسه مزایده می بایست 10% قیمت پایه را به صورت چک تضمین شده بانکی فی المجلس ارائه نماید)اموال توقیف شده و قیمت کارشناس:یک دستگاه کشش مفتول آلومینیم ازنوع lhd450/13h ساخت شرکت کشورچین درسال 2010 سایرمتعلقات سیستم روغنکاری - قسمت کشش وتثبیت قطرنهایی - جایگاه قرقره جمع کننده مفتول نهایی - تابلوبرق سه سلوله - سیستم کنترل plc s7-300siemens - تابلوکنترل اپراتور همگی درکناراتاقک فلزی به ابعاد 2/2*1/8*2 مترمی باشد.بادرنظرگرفتن تغییرات نرخ ونحوه تخصیصث ارز ووضعیت بازار قیمت روز کارشناسی پایه مزایده 11/500/000/000 ریال (یک میلیاردوصدوپنجاه میلیون تومان بر آورد و اعلام می گردد.

دادورز شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستري شهرکرد

ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی