مزایده 21700 کیلوگرم آهن آلات قراضه

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده - نوبت سوم
سازمان تامین اجتماعی شعبه انار در نظر دارد مقدار 21700 کیلوگرم آهن آلات قراضه متعلق شرکت فرش ماشینی گلشن ناصریه به شماره ثبت 508 و شناسه ملی 10860517013 به آدرس انار گلشن را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.
1- متقاضیان شرکت در مزایده می توانند پیشنهادات خود را تا ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 97.11.14 به واحد اجرائیات سازمان تامین اجتماعی انار واقع در بلوار یادگار امام ره تحویل نمایند ضمنا به پیشنهاداتی که خارج از موعد مقرر مبهم مشروط و یا مخدوش باشند ترتیب اثر داده نخواهد شد.
2- پاکتهای پیشنهادات واصله راس ساعت 10 روز یکشنبه مورخ 97.11.14 در محل واحد اجرائیات شعبه انار باز و قرائت خواهد شد و حضور پیشنهاد دهنده در جلسه بازگشایی پاکتها آزاد می باشد.
3 - برنده مزایده شخصی است که بالاترین قیمت را در بین قیمت های پیشنهادی که بالاتر از قیمت پایه کارشناسی باشد را ارایه دهد . قیمت پایه به ازای هر کیلو آهن مبلغ 20000 ریال تعیین گردیده است.
4- برنده مزایده موظف است قیمت معامله را به صورت نقد و یا چک بانکی رمز دار- تضمینی یا بین بانکی در همان روز در وجه سازمان تامین اجتماعی پرداخت نماید. در صورت عدم پرداخت وجه در همان روز مورد مزایده به خریدار بعدی واجد شرایط فروخته و پس از دریافت قیمت مال مورد معامله صورت جلسه فروش به نام ایشان تنظیم می گردد.
5- بدهکار می تواند خود نیز در مزایده شرکت نماید.
6- هزینه بارگیری، حمل و سایر هزینه های مرتبط با موضوع مزایده و درج آگهی به عهده بدهکار می باشد.
7. مباشرین فروش وکارمندان سازمان ارزیاب (دادگستری) نمایندگان دادسرا و یا نیروی انتظامی حق شرکت در مزایده را به صورت مستقیم و غیر مستقیم ندارند.
8. وفق تبصره ماده 82 آئین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی چنانچه بدهکار قبل از بازگشایی پاکتها بدهی خود شامل حق بیمه و خسارات و جرائم مربوطه و سایر هزینه های اجرایی را به صورت نقدی به حساب سازمان واریز نماید از انجام مزایده خودداری خواهد شد.
9. متقاضیان می توانند جهت آگاهی از سایر شرایط مزایده و همچنین بازدید از اموال مذکور به سازمان تامین اجتماعی شعبه انار مراجعه نمایند.

ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی