مزایده 11 دستگاه ماشین آلات سنگین نو (کاویان) شامل تریلی و خاور تک

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده حضوری ماشین آلات سنگین نو کاویان - نوبت دوم
شهرداری نهاوند در نظر دارد تعداد 11 دستگاه ماشین آلات سنگین نو (کاویان) خود را که مشخصات آنها طبق جدول ذیل مشخص گردیده از طریق آگهی مزایده حضوری و با قیمت پایه کارشناسی رسمی دادگستری و با شرایط و ضوابط ذیل به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار نماید. 

ردیف نوع ماشین  مدل  مبلغ سپرده شرکت در مزایده ریال 
1 تریلی  375 2.600.000.000 150.000.000
2 خاور تک  K112 1.000.000.000 100.000.000
3 خاور تک  K112 1.000.000.000 100.000.000
4 خاور تک  k112 1.000.000.000 100.000.000
5 خاور تک  k112 1.000.000.000 100.000.000
6 خاور تک k112 1.000.000.000 100.000.000
7 خاور تک k112 1.000.000.000 100.000.000
8 خاور تک k112 1.000.000.000 100.000.000
9 خاور تک k112 1.000.000.000 100.000.000
10 خاور تک k112 1.000.000.000 100.000.000
11 خاور تک k112  1.000.000.000 100.000.000

- متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به شهرداری نهاوند به واحد امور قراردادها و اداره مهندسی کنترل و ایمنی ترافیک شهرداری نهاوند اقای ابوالفتحی مراجعه نمایند و یا با شماره تلفن های 7-333237445-081 داخلی 208 و 301 تماس حاصل نمایند.
متقاضیان همه روزه تا پایان مهلت آگهی می توانند جهت بازدید از خودروها صبحها از ساعت 8 الی 12 و بعدازظهرها از ساعت 14 الی 17 عصر به شهرداری نهاوند اداره مهندسی کنترل و ایمنی ترافیک شهرداری مراجعه نمایند.
مزایده گزار هیچگونه تعهدی در قبال سالم بودن مورد مزایده و لوازم نصب شده در ان از جمله موتور و دیگر مجموعه های فنی و قطعات و متعلقات خودرو نداشته و لازم است شرکت کننده در هنگام بازدید دقت لازم را در مورد انتخاب خودرو داشته باشد.
کلیه هزینه ها در مورد انتقال سند و هزینه های احتمالی بر عهده برنده مزایده می باشد.
کلیه کسورات قانونی به عهده برنده مزایده می باشد.
هزینه انتشار آگهی روزنامه و همچنین هزینه کارشناسی خودروها به عهده برنده مزایده می باشد.
متقاضیان می بایست مبلغ سپرده شرکت در مزایده را طبق جدول برای یک یا چند خودرو را به طور مجزا و به صورت فیش نقدی به شماره حساب 0104868466003 نزد بانک ملی شعبه زاگرس به نام حساب سپرده شهرداری واریز و یا از ضمانتنامه بانکی و یا اسناد خزانه که اعتبار آن از تاریخ ارائه پیشنهاد به مدت سه ماه باشد استفاده نمایند و فیش واریزی را در زمان برگزاری کمسیون عالی معاملات و یا ضمانتنامه و  اسناد خزانه را به همراه خود داشته باشند.
شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار می باشد.
کلیه هزینه های پس از فروش بر عهده برنده مزایده می باشد.
مالیات بر ارزش افزوده به عهده برنده مزایده می باشد.
مزایده به صورت حضوری برگزار می گردد و متقاضیان می بایست در هنگام حضور در کیمسیون فیش سپرده شرکت در مزایده را به همراه داشته باشند در غیر اینصورت از ورود متقاضیان به کیمسیون ممانعت به عمل خواهد آمد.
متقاضیان می بایست مبلغ سپرده در مزایده را تا پایان وقت اداری مورخ 97.11.01  واریز و فیش واریزی رسید برای صاحب حساب را به امور قراردادهای شهرداری تحویل دهد و چنانچه از ضمانتنامه بانکی اسناد خزانه به جای وجه واریزی استفاده نماید کپی ضمانتنامه را تحویل دهد.
کمیسیون عالی معاملات شهرداری ساعت 11 صبح روز سه شنبه مورخ 97.11.02 در محل شهرداری تشکیل و چنانچه برای هر خودرو حداقل سه شرکت کننده باشد پیشنهاد قیمتها توسط شرکت کنندگان اعلام و برنده نفر اول تا سوم مشخص میگردد.
چنانچه برنده مزایده ظرف مدت 7 روز از تاریخ اعلام کمیسیون به وی حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده وی به نفع شهرداری ضبط و در صورتیکه نفر دوم ظرف مدت 7 روز حاضر به انعقاد قرارداد نگردد سپرده وی نیز به نفع شهرداری ضبط و تا نفر سوم به همین منوال خواهد بود. 
نوبت دوم 97.10.20 

ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی